Sigorta Acentesi Nasıl Açılır?

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Kapsamında Sigorta Acenteliği açmak için gerekli şartlar belirli kurallara bağlanmıştır.

Sigorta Acentesi Nasıl Açılır?

Yayınlanma Tarihi : 9 Ocak 2023

Tüzel Kişi Levha Kaydı (Kuruluş ve Nevi Değişikliği) İçin İstenen Belgeler

TÜZEL ŞİRKET İÇİN GEREKEN BELGELER:

1. Ticaret Sicil Tasdiknamesi.(Fotokopi alınır.)
2. Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi. (Fotokopi alınır.)
3. Şirket ana sözleşmesi. (Fotokopi alınır.)
4. Vergi Levhası (Fotokopi alınır.)
5. İmza Sirküleri (Fotokopi alınır.)
6. EK-8 sermaye bilgileri.
7. Telefon, faks, e-posta vb. iletişim bilgileri beyanı
8. Dilekçe (Levhaya Kayıt Başvuru Dilekçesi)


TÜZEL ŞİRKETİN GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI İÇİN GEREKEN BELGELER:

1. T.C. Kimlik fotokopisi.
2. Adres bilgisi: e-devlet şifresi olanlar www.turkiye.gov.tr adresinden alabilirler, e-devlet şifresi olmayanlar ikametgâh belgesi getirebilirler
3. Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi. Eğer kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde mahkeme kararı gerekmektedir. (Aslı alınır.)
*E-Devletten alınacak ise
1-Resmi
2-Diğer
3-……. Ticaret Odası
Seçilerek sorgulama yapılan belgenin çıktısı alınmalı
*Adliye’den alınacak ise
Resmi Kurum’a hitaben, Arşiv kaydı gözükecek şekilde alınmalı
(Adli Sicil Kaydı için alınan belgelerde Konu: Resmi Kurum ifadesi bulunmalıdır)


TÜZEL ŞİRKETİN TÜZEL ORTAKLARI İÇİN GEREKEN BELGELER:
1. Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Fotokopi alınır)
2. Oda Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)


TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TÜZEL KİŞİ ORTAKLARININ GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:
1. İkametgah Belgesi
2. Nüfus kayıt örneği veya T.C Nüfus Cüzdanı Sureti
3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi(Resmi Kurum Adına Alınmalı)


TEKNİK PERSONEL VE MÜDÜRÜ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1.T.C. Kimlik fotokopisi.
2.Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi. Eğer kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde mahkeme kararı gerekmektedir.(Aslı alınır.)

*E-Devletten alınacak ise
1-Resmi
2-Diğer
3-…. Ticaret Odası
Seçilerek sorgulama yapılan belgenin çıktısı alınmalı

*Adliye’den alınacak ise
Resmi Kurum’a hitaben, Arşiv kaydı gözükecek şekilde alınmalı
(Adli Sicil Kaydı için alınan belgelerde Konu: Resmi Kurum ifadesi bulunmalıdır)

3.Adres bilgisi: e-devlet şifresi olanlar www.turkiye.gov.tr adresinden alabilirler, e-devlet şifresi olmayanlar ikametgâh belgesi getirebilirler
4.Diploma (Aslı, Noter tasdikli sureti veya e-devletten mezuniyet belgesi. Aslı iade edilir.)
5.SEGEM sertifikası. (Fotokopi alınır.)
6.İşe giriş bildirgesi.
7.Teknik personel / müdür öğrenim ve deneyim süreleri aşağıda belirtilen nitelikler çerçevesinde olmalıdır;


TEKNİK PERSONEL ŞARTLARI:

a. Lise ve dengi okul 1 yıl, lise ve dengi okul (Sigortacılıkla ilgili meslek okulları) 6 ay, lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) 6 ay, iki yıllık yüksekokul mezunlarından 6 ay deneyim aranmaktadır.
b. iki yıllık yüksekokul ( sigorta, aktüerya, risk ve bankacılık ve sigorta) ve dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan deneyim aranmaz.
c. 14.04.2008 tarihinden önce tüzel kişi acentesinde ortak olduğunu yada gerçek kişi acente olduğunu ticaret sicil kayıtları ile ispatlayanlardan öğrenim düzeyi ve mesleki deneyim şartları muaftır.
d. Teknik personel deneyimleriyle ilgili SSK’dan yazı veya işe giriş-çıkış bildirgeleriyle birlikte hizmet dökümü evrakları alınır.


MÜDÜR ŞARTLARI:

a. iki yıllık yüksekokul ( sigorta, aktüerya, risk ve bankacılık ve sigorta) bölümlerinden mezun olanlardan 2 yıl, dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 1 yıl 6 ay deneyim şartı aranmakta olup sigortacılık bölümünü bitirenlerden deneyim aranmaz.
b. 14.04.2008 tarihinden önce tüzel kişi acentesinde ortak olduğunu yada gerçek kişi acente olduğunu ticaret sicil kayıtları ile ispatlayanlardan öğrenim düzeyi ve mesleki deneyim şartlarından muaftır.
Yönetmeliğin Uygulanmasına ilişkin Genelgenin 4.2 maddesince Bankalar ve özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlarda çalışanların deneyim hesaplaması “SEGEM” sertifikasının alındığı tarihten sonra geçerlidir.
c. Müdür deneyimleriyle ilgili SSK’dan yazı veya işe giriş-çıkış bildirgeleriyle birlikte hizmet dökümü evrakları alınır.
d. Şirketin Ticaret sicil kayıtlarında Müdür’ün “münferiden” yetkili olarak atanması gereklidir. Müştereken yetkilerde, Levhaya kaydedilmek istenen Müdür, müşterek imza yetkilisi olduğu diğer Müdür ile beraber Levhaya kayıt olmak zorundadır.

Sigortacılık Eğitim ve Mesleki Deneyim Süresi PDF hali için tıklayınız…

Gerçek ve Tüzel Kişi Acentelerin Levha Kayıt (Kuruluş ve Nevi Değişikliği) Başvurusunda İzlemesi Gereken Hususlar

1.Gerçek ve Tüzel Kişilik Sigorta Acentelerinin kuruluş veya nevi değişikliği işlemlerini İTO Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescil ettirmesi gereklidir. Acente unvanlarının 5684 sayılı sigortacılık kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen şekilde olması zorunludur.

Tüzel Kişi Acenteler için unvan örnekleri: X Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti,

X Sigorta Acenteliği Hizmetleri Ltd. Şti veya A.Ş,

Şahıs Kişi Acenteler için unvan örnekleri: İsim Soyisim / X Sigorta Aracılık Hizmetleri,

İsim Soyisim / X Sigorta Acentelik Hizmetleri

2.Levhaya kaydın ilk aşaması olan sigorta acente başvuru işlemi https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php web adresi üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

3.Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, başvuru esnasında belirtmiş olduğunuz e-posta hesabınıza levha kayıt numarası iletilecek olup, Odamız Eminönü Ek Hizmet Binasında bulunan Üyelik Hizmetleri Müdürlüğü Sigorta İşlemleri Birimi’ne istenilen belgelerle başvuru yapılmalıdır.

4.Başvuru esnasında 40,00 TL Levha Kayıt ücreti ve 100,00 TL Asgari Fiziki Şartlar Tetkik ücretinin Oda veznesine yatırılması talep edilecektir.

5.Sigorta İşlemleri Birimi tarafından sunduğunuz belgelerinin incelenip, şartların oluşması halinde levha kaydı başvurunuz kabul edilir. Eksik belge olması halinde ise başvuru evrakları teslim alınmaz. Bu sebeple üyelerimizin işlem yapacak Birim personeli ile iletişim içerisinde olması tavsiye edilir.

6.Başvurunuz alındıktan sonra, Sigorta İşlemleri Birimi personeli randevu alarak acenteliğinizi ziyaret edecek ve acenteliğinizin asgari fiziki şartlara uygunluğunu hakkında bir rapor hazırlayacaktır. Bu inceleme, Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin belirlediği kriterlere göre yapılmaktadır. Raporun olumlu olmaması halinde levha kaydı başvurunuz kabul edilemeyecektir.

7.Acenteliğinizin levha kayıt başvurusu Odamızca uygun bulunması durumunda, başvuru sistem üzerinden TOBB Sigortacılık Müdürlüğüne iletilecektir.

8.TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından incelenip onaylanan başvurunuz sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne gönderilir.

9.Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün onayından sonra, kayıtlı e-posta adresinize TOBB tarafından e-posta gönderilecek olup, levha kayıt ücretinin TOBB’un banka hesabına yatırılması talep edilecektir.

10.Yatırılan ücretin kayıtlara geçmesiyle, acenteliğiniz Levhaya kayıtlı bir sigorta acentesi olup. sigorta şirketleri ile acentelik sözleşmesi yapma hakkına sahip olacaktır. Ancak, levha kaydını takiben altı ay içerisinde bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesi imzalanmaz ise levha kaydınızın silinmesi yasal bir gerekliliktir. Sözleşme imzaladığınız takdirde levha kaydınız tekrar aktif hale getirilecektir.

11.Sigorta Acenteleri şirketleri ile ilgili her türlü değişiklik ve yenilikleri (Ortaklık yapısı, teknik personel, adres, unvan vb.) 15 iş günü içinde Birimimize yazılı olarak bildirmekle mükelleftirler.

12.İç yönerge ile sınırlı yetkili atanan acente müdüründe aranan şartlar;

 • İç yönerge ile sınırlı yetkili atanacak olan sigorta müdürü “5684 sayılı sigortacılık kanunu uyarınca yapılacak olan iş ve işlemlerden münferiden yetkili” olması gerekmektedir.
 • Münferit yetkiye sahip olmayan acente müdürünün onayı 2016/27 sayılı Genelgenin 5/1 maddesi gereğince onaylanmamaktadır. Müştereken yetkilerde, Levhaya kaydedilmek istenen Müdür, müşterek imza yetkilisi olduğu diğer Müdür ile beraber Levhaya kaydolunmalıdır.

13.Başka faaliyet yasağı: Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasında geçen başka faaliyet yasağı, yalnızca acentelik faaliyeti yürütülen ticari işletme ile sınırlıdır. Bu kapsamda, acentelik faaliyeti yürütülecek ticari işletmede; sigortacılık iş ve işlemleri ile sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri dışındaki bir işle iştigal edilmesi mümkün değildir.

Sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri; sigorta sözleşmesinin uzantısı olabilecek ve sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve sona ermesi aşamalarını tamamlayıcı nitelikteki diğer aracılık işlemleridir. Trafik takip işlemleri, fatura ödemelerine aracılık edilmesi vb. işler sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri kapsamında değerlendirilmez.

Gerçek Kişi Levha Kaydı (Kuruluş ve Nevi Değişikliği) İçin İstenilen Belgeler

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Başvuru dilekçesi
2. Adres bilgisi: e-devlet şifresi olanlar www.turkiye.gov.tr adresinden alabilirler, e devlet şifresi olmayanlar ikametgah belgesi getirebilirler
3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi. Eğer kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde mahkeme kararı gerekmektedir. (Aslı alınır.)
*E-Devletten alınacak ise
1-Resmi
2-Diğer
3-…….Ticaret Odası
Seçilerek sorgulama yapılan belgenin çıktısı alınmalı
*Adliye’den alınacak ise
Resmi Kurum’a hitaben, Arşiv kaydı gözükecek şekilde alınmalı
(Adli Sicil Kaydı için alınan belgelerde Konu: Resmi Kurum ifadesi bulunmalıdır)
4. Diploma (Aslı, Noter tasdikli sureti veya e-devletten mezuniyet belgesi. Aslı iade edilir)
5. Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi (Fotokopi alınır)
6. EK-7 Malvarlığı beyanı
7. Telefon, faks ve e-posta vb. bilgiler için beyan yazısı
8. SEGEM sertifikası. (Fotokopi alınır)
9. T.C. Kimlik fotokopisi


GERÇEK KİŞİ ŞARTLARI:

a. iki yıllık yüksekokul (sigorta, aktüerya, risk ve bankacılık ve sigorta) bölümlerinden mezun olanlardan 2 yıl, dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 1 yıl 6 ay deneyim şartı aranmakta olup sigortacılık bölümünü bitirenlerden deneyim aranmaz.
b. 14.04.2008 tarihinden önce tüzel kişi acentesinde ortak olduğunu yada gerçek kişi acente olduğunu ticaret sicil kayıtları ile ispatlayanlardan öğrenim düzeyi ve mesleki deneyim şartlarından muaftır.
Yönetmeliğin Uygulanmasına ilişkin Genelgenin 4.2 maddesince Bankalar ve özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlarda çalışanların deneyim hesaplaması “SEGEM” sertifikasının alındığı tarihten sonra geçerlidir.
c. Gerçek Kişi deneyimleriyle ilgili SSK’dan yazı veya işe giriş-çıkış bildirgeleriyle birlikte hizmet dökümü evrakları alınır.

Kuruluş ve Adres Değişikliği Fiziki Tetkik Hakkında

Kuruluş ve Adres Değişikliği Fiziki Tetkikde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1- Bir sigorta acentesi merkezi veya şubesinin;

a-) Müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve bu mekânda münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülüyor olması,
b-) Kullandığı elektrik, telefon, su, doğalgaz veya internet bağlantı hizmetine ilişkin faturalarından en az ikisinin sigorta acentesi adına kayıtlı bulunması,
c-) Aynı mekânı paylaşan çoklu acentelerde; internet faturası hariç olmak koşuluyla faturaların mekânı paylaşan acentelerden birinin adına kayıtlı olması yeterlidir.
d-) En az bir adet bilgisayar ve yazıcı cihazının bulunuyor olması,
e-) İnternet bağlantısı bulunması ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanılması zorunludur.

2- Kendi bölümleri, personelleri ve statik ip’leri ayrı olmak koşuluyla en fazla üç sigorta acentesi aynı mekanda faaliyet gösterebilir. Ancak, özel proje geliştirilmesi ve İcra Komitesinden onay alınması halinde aynı mekanda faaliyet gösterecek acenteler için sayı sınırı uygulanmaz.

3- Sigorta acenteleri, levhaya kayıtlı sigorta acenteleri dışında ki firmalar ile aynı mekanda bulunamaz ve mekanlar birbirine bağlantılı olamaz (kapı,pencere v.b.).

4- Sigorta acentesi şubeleri başka acente ile aynı mekanda faaliyet gösteremez.

5- Sigorta acenteleri tarafından sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve diğer aracılık faaliyetleri için kullanılan tüm bilişim programları asgari fiziki şartlar kapsamında tetkike tabidir.

6- Sigorta Acenteleri adres değişiklik işlemlerini İTO Ticaret Sicil Müdürlüklerinden gerçekleştirdikten sonra, İTO Üyelik Hizmetleri Müdürlüğü Sigorta Birimi’ne asgari fiziki şartlar tetkiki için başvuruda bulunmalıdırlar.

Kuruluş ve Adres Değişikliği Fiziki Tetkik Başvurusunda İstenilen Evraklar

1- Asgari fiziki şartlar başvuru formu

2- Acente adına kayıtlı iki adet fatura veya abonelik sözleşmesi (Aynı mekânı paylaşan çoklu acentelerde faturaların mekânı paylaşan acentelerden birisi adına kayıtlı olması yeterlidir)

3- Acente adına kayıtlı statik IP belgesi (Acente adına kayıtlı olması zorunludur)

4- Çoklu acenteler için taahhütname (Aynı mekânı paylaşan çoklu acenteler için gereklidir)

Acente Nevi Değişikliğinde Yapılması Gereken Hususlar

1- Ticaret Sicil Müdürlüklerimizden firmanızın nevi değişikliğini tescil ve ilan ettirmeniz gerekmektedir. Firmanızın yeni yapısında dikkat etmeniz gereken hususlar için ‘’Gerçek ve Tüzel Kişi Acentelerin Levha Kayıt Başvurusunda İzlemesi Gereken Hususlar’’ için Sigorta Gündemi sayfasını inceleyebilirsiniz.

2- TOBB Sigortacılık Müdürlüğünün internet sitesinden ön başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Ön başvuru için aşağıda yazılı internet sayfasından giriş yapabilirsiniz.

https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/TOBB-AEKS-2.php

3- Ön başvurunuzu yaptıktan sonra nevi değişikliği kayıt işlemi için gereken evrakları hazırlayarak Odamız Üyelik Hizmetleri Müdürlüğü Sigorta Birimi’ne başvurmanız gerekmektedir. Kayıt işlemi için gerekli evraklara ilgili ticaret odası internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

4- Nevi Değişikliği işlemlerinde, Ticaret Sicil numaranız ve Sigortacılık Levha numaranız değişmemektedir. Ticaret Sicil Müdürlüklerimizde yapacağınız işlemler için ücret alınmaktadır.

2024 Yılı TOBB Levha Kayıt Ücreti
 • Levha Kayıt ücreti 01.31.2024 tarihleri arasında 63.000 TL olarak belirlenmiştir.
 • Levha Kayıt ücreti 01.04.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında 130.000 TL olarak belirlenmiştir.
 • Levha Aidat ücreti 2024 yılı için 300 TL olarak belirlenmiştir.
 • 2024 Yılı Şube Levha Aidat Ücretleri
  • 1-5 arası Şube Levha aidat ücreti,  her bir şube için  300 TL
  • 6-25 arası Şube Levha aidat ücreti,  her bir şube için  450 TL
  • 26 ve üzeri için Şube Levha aidat ücreti, her bir şube için  900 TL olarak belirlenmiştir.

TOBB Levha Aidatı Ödemek için tıklayınız…

Statik IP Değişikliğinde İstenilen Belgeler

1- Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

2- Statik IP belgesi (İnternet servis sağlayıcınızdan temin edebilirsiniz)

3-Statik IP değişiklik işlemleri için ilgili ticaret odasının e-posta adresine başvuru yapabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir