SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Çıkmış Soru Havuzu

Sigorta sektörünün olmazsa olmazı Teknik Personel Yeterlilik Belgesi (SEGEM) için yapılan sınavlarda çıkmış, çıkması muhtemel ve örnek soruları görebilirsiniz.

SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Çıkmış Soru Havuzu

Yayınlanma Tarihi : 14 Eylül 2022

ÖRNEK TEST SORULARI – 1

1.Zarara yol açan zarar verme kapasitesi olan kişi, nesne, olay demektir. Diğer bir ifade ile bir tehdidin bir kıymetle zarar oluşturma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir.
a) Pert
b) Risk
c) Mücbir Sebep
d) Sahte Hasar

2. Hangisi Risk gerçekleştiğinde oluşan maddi kayıpların başka bir kişi/kurumla paylaşılması anlamına gelir?
a) Risk Transferi
b) Risk Analizi
c) Mala Yönelik Risk
d) Riskten Kaçınmak

3.Dünya’da Sigortacılığa benzer ilk uygulamalara yaklaşık 4000 yıl önce nerde rastlanmıştır?
a) Akad İmparatorluğu
b) Hititler
c) Babiller
d) Sümerler

4. Fransa da kurulan ilk yangın sigorta şirketi hangisidir?
a) Fire Office
b) Friendly Society
c) Lloyds
d) L’incendie

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Osmanlı döneminde sigortacılık sektörü için söylenemez?
a) Acentelikler, azınlıklar tarafından yönetiliyordu
b) Poliçeler genelde Fransızca idi
c) Anadolu Anonim Türk Sigorta nın temelleri atılmıştır.
d) Primler sistematik değildi

6. Milli Reasürans T.Ş. Hangi yıl kurulmuştur?
a) 1959
b) 1929
c) 1927
d) 1923

7. 5684 sayılı sigortacılık kanunu hangi tarihte yasallaştı?
a) 2007
b) 2000
c) 1997
d) 1980

8. Hangisi sigortanın işlevlerinden değildir?
a) Banka ve özel kanunla kurulmuş kurumların şubeleşmesini sağlar.
b) Kredi teminine yardım eder.
c) Tasarrufu geliştirir,sermaye oluşumuna katkı sağlar.
d) Toplumda huzur ve güven tesis eder, dayanışmayı sağlar

9. Hangisi Sigorta Poliçesinde Bulunması Gereken Unsurlardandır?
a) Sigortalı İkametgâh
b) Sigortalı mesleği
c) Sigortalı yaşı
d) Sigortalı Cinsiyeti

10. Hangisi bir riskin sigortalanabilir olduğunu göstermez?
a) Ölçülebilir risk
b) Ödenebilir prim
c) Maddi olarak hesaplanamayan zarar
d) Dengeli frekans ve hasar olasılığı

11. Hangisi Sigorta edilmiş riskin belli bir kısmının ya da tamamının yeniden sigorta edilmesidir?
a) Tam Ziyan
b) Halefiyet
c) Emeklilik Planı
d) Reasürans

12. Hazine ve Maliye Bakanlığına yanlış ya da gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler için verilecek ceza hangi şıkta doğru yazılmıştır?
a) 100 günden az olmamak üzere adli para cezası
b) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 300 günden az olmamak üzere adli para cezası
c) En az 300 gün adli para cezası uygulanır
d) En az 500 gün adli para cezası

13. Acentelik faaliyetlerinde bulunacak Tüzel kişilerde olması gereken nitelikler den değildir?
a) Şirketin en az 18 ay önce kurulmuş olması
b) Ş. veya Ltd şeklinde kurulmuş olması
c) İnsan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması
d) Merkezlerinin Türkiye de bulunması

14. Şube şeklinde faaliyet gösteren acente Genel müdür yardımcısı dört yıllık yüksek öğretim kurumları mezunu için aranan deneyim süresi hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) 1 yıl 6 ay
b) 4 yıl
c) 5 yıl
d) 7 yıl

15. Kanunun 23.maddesinin 3.fıkrası uyarınca acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar, her yılın hangi ayı sonuna kadar acentelik faaliyeti yürütülen birimleri ile teknik personele ilişkin bilgileri TOBB’a bildirir?
a) Kasım
b) Temmuz
c) Şubat
d) Nisan

16. Acentelik yetkilerinin kapsam ve sınırında yapılacak değişiklikler ile bu yetkilerin kısmen veya tamamen kaldırılması da aynı merasime tabidir. Sigorta şirketlerinin, bu tescil ve ilanı müteakip kaç iş günü içinde, levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?
a) 3
b) 10
c) 7
d) 15

17. Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri durumunda faaliyetin sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç kaç iş günü içinde levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilmesi gerekmektedir?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 15

18. Sigorta acenteleri sektör meclis üyeleri kaç kişiden oluşur?
a) 7
b) 9
c) 15
d) 40

19. Hangisi Trafik Sigortası Kapsamına Giren Teminat Türü değildir?
a) Maddi Zararlar Teminatı
b) Sürekli sakatlık teminatı
c) Kemirgen hayvan teminatı
d) Destekten yoksun kalma(ölüm) teminatı

20.Kasko sigortalı bir aracın çalınması halinde, tazminat ödenmesinde bekleme süresi nedir?
a) 30 gün
b) 21 gün
c) 15 gün
d) 24 saat

21. Makine kırılması sigortası kapsamında hırsızın makinelere vereceği zarar da karşılanır mı?
a) Hasar %50 si Karşılanır.
b) Karşılanmaz
c) Karşılanır
d) Ek prim dahilinde Karşılanır.

22. Sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ve varsa gündelik tazminatlarını karşılayan sigorta türü nedir?
a) Sorumluluk Sigortaları
b) Hayat Sigortaları
c) Ferdi kaza sigortaları
d) Sağlık Sigortaları

23. Hangisi sigorta sektöründeki aktörlerden biri değildir?
a) Sigorta Şirketleri
b) Aracılar (broker ve acenteler)
c) İnternet siteleri
d) Bağımsız denetim kuruluşları

24. Hangisi Türkiye Sigorta Birliği TSB’nin amaçlarından değildir?
a) Sigortacılık mesleğinin gelişmesini sağlamak
b) Sigorta sektörüne yönelik mesleki eğitim ve sınav organizasyonu ihalesini yapmak
c) Üyelerinin dayanışma, birlik içinde, ekonominin ihtiyaçlarına göre çalışmalarını sağlamaktır
d) Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamak

25. Zorunlu Deprem Sigortasında belirlenen sigorta bedeline arsa bedeli dahil midir?
a) Arsa bedeli dahil değildir.
b) Arsa bedeli ek teminat alınırsa dahil edilebilir.
c) Arsa bedeli dahildir.
d) Arsa bedeli yeniden inşa edilir ise dahil edilir.

26. Tahkim Komisyonuna 5.001 TL ve 10.000 TL arasında bir uyuşmazlık için ödenecek başvuru ücreti ne kadardır?
a) 350 TL
b) 100 TL
c) 250 TL
d) 50 TL

27. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu uyarınca kaç yılında kuruldu?
a) 2003
b) 2007
c) 1997
d) 2014

28. Hangisi Oto sigortasında göze alınan kriterlerden değildir?
a) Araç markası
b) Sigortalı yaşı
c) Yakıt tipi
d) Sigortalı Gelir Durumu

29. Aşağıdakilerden hangisi Hasar bildirimi aşamasında istenecek bilgilerden değildir?
a) Poliçe
b) Hava durumu
c) Tahmini hasar miktarı
d) Sigortalı adı soyadı

30.Hangisi Sağlık ve hastalık branşlarında faaliyet gösterir?
a) Haymer
b) Hatmer
c) Sagmer
d) Segem

31. Tüzel kişi acentelerin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye miktarı ne kadar olmalıdır?
a) 25.000
b) 300.00
c) 100.00
d) 50.000

32. İcra Komitesinin görev süresi ne kadardır?
a) 5 yıl
b) 4 yıl
c) 3 yıl
d) 2 yıl

33. Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar hangi sistem aracılığıyla karşılanabilir?
a) İyi Niyet
b) Hasara Katılım
c) Güvence Hesabı
d) Zorunlu Mali Sorumluluk

34. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?
a) Underwriter
b) Eksper
c) Teknik Personel
d) Broker

35. All-risk teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?
a) Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır.
b) Tüm branşlarla ilgili riskleri kapsayan bir paket poliçedir.
c) Katastrofik riskleri sigortalama anlamı taşır.
d) Nakliyat sigortalarının bir diğer adı da all-risks sigortalarıdır.

36. Sigorta şirketlerinin konutlar ve iş yerleri için birçok ek teminatı tek poliçe ile güvence altına aldıkları poliçelere ne isim verilmektedir?
a) Paket poliçeler
b) Güvence Hesabı
c) Sorumluluk Sigortaları
d) Yeşil kart

37. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentesinin Sektör Meclisi üyesi olabilmesi için aranan özelliklerden birisi değildir?
a) Vergi borcunun bulunmaması
b) En az 2 yıl sigorta acenteliği yapması
c) Mesleğinde itibar sahibi olması
d) Levhaya kayıtlı bulunması

38. Halefiyet prensibinde aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?
a) Hasara katılım
b) Azami teminat
c) Hakların devri (rücu)
d) Hasara en yakın sebep

39. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?
a) Sigorta eksperi
b) Sigorta müfettişi
c) Sigorta hakemi
d) Sigorta aracısı

40. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?
a) Reasürans anlaşmaları yapmak
b) Çeşitli branşlarda üretim yapmak
c) Çok ortaklı şirkete dönüşmek
d) Sigortalıları ortak yapmak

41. Müşterek sebep nedir?
a) Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebep
b) Hasarın oluşumunda rol alan önü alınamayan sebep
c) Olası sebepler
d) Sigortalanamayan riskler

42. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerdendir?
a) Acenteler için mesleki örgütlenme öngörülmüştür.
b) İlave teknik karşılıklar getirilmiştir.
c) Şirketler için iç sistemler kurulması zorunlu kılınmıştır.
d) Hepsi

43. Acente teknik personeli aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmeye yetkilidir?
a) Sigorta ürünlerinin pazarlanması
b) Sigorta ürünlerine ilişkin bilgilendirme işlemleri
c) Sigorta ürünlerine ilişkin satış işlemleri
d) Hepsi

44. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümlerine tabi değildir?
a) Yurtdışında faaliyet gösteren sigorta şirketleri
b) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
c) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
d) Sigorta aracıları ve eksperler

45. Dört yıllık işletme mezunu Segem belgesi aldıktan sonra ne zaman sigorta acentesi açabilir?
a) Hemen Acente açabilir
b) 2 Yıl deneyim sonrası açabilir.
c) 1 yıl 6 ay deneyim sonrası açabilir.
d) 6 ay deneyim sonrası açabilir.

46. Acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar, aracılılık yaptıkları sigorta şirketlerini ve yetkilerinin kapsamını da belirterek nereye bildirimde bulunur?
a) İlgili Odaya
b) BDDK
c) TOBB
d) TSB

47. Osmanlı döneminde kurulan ilk sigorta şirketi hangisidir?
a) İhtiyat-ı Milli Hayat Sigorta O.AŞ.
b) Lloyd Bavorais
c) Anadolu Sigorta
d) Osmanlı Umum

48. X Sigorta AŞ. tarafından tanzim edilen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (TRAFİK) sigorta poliçesi kapsamında sorumluluğu temin edilen 38 BY plakalı otobüs ile 34 FY plakalı araç 28.09.2012 tarihinde maddi zararlı trafik kazasına karışmıştır. 38 BY plakalı araçta kaza sebebiyle 18.000 TL’lik zarar meydana gelmiştir. Sigorta şirketince meydana gelen zarar ödenir mi?
a) 18.000 TL. Hasar ödenir.
b) 18.000 TL. Hasar ödenmez.
c) Araç ve taşınan eşyalarda meydana gelen hasar ödenir.
d) Araç ve taşınan eşyalarda meydana gelen hasar ödenmez

49. Ahmet Bey, balık tutmak amacıyla kendisine ait teknesiyle göle açılmıştır. Balık tuttuğu sırada kalp krizi geçirmiş ve bunu takiben göle düşmüştür. Diğer teknelerden olayı gören kişilerin yardımıyla Ahmet Bey’in cesedi sudan çıkarılmıştır. Ahmet Bey’in varisleri, Ferdi Kaza Sigortası’nın bulunduğunu tespit ederek X Sigorta Şirketinden tazminat talebinde bulunmuşlardır. Ahmet Bey’in varislerine ödeme yapılır mı?
a) Varislere ödeme yapılır.
b) Varislere ödeme yapılmaz.
c) Varislere tazminatın yarısı ödenir.
d) Ferdi kaza sigortası kapsamındadır.

50. Fethi Bey, konutunu 100.000 TL sigorta bedeli ile yangın, hırsızlık ve dâhili su risklerine karşı sigortalatmıştır komşusu Perihan Hanım’ın su tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle Fethi Bey’in evini su basmıştır. Bu arıza, Fethi Bey’in parke ve mutfak dolabında 8.000 TL. hasara neden olmuştur. Sigorta şirketince Fethi Bey’e ödeme yapılır mı?
a) Fethi Bey’e ödeme yapılır.
b) Fethi Bey’e ödeme yapılmaz.
c) Fethi Bey’ i Perihan Hanım ödeme yapar.
d) Fethi Bey’e ödeme yapılır. Perihan Hanım’dan talep edilir.

51.Aşağıdaki karşılıklardan hangisi henüz sigorta şirketine ihbarı yapılmamış hasarlarla ilgili karşılıktır?
a) Muallak Hasar Karşılığı
b) Cari Rizikolar Karşılığı
c) Matematik Karşılık
d) Gerçekleşmiş Fakat Henüz Bildirilmemiş Hasarlar Karşılığı (IBNR)

52. Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin kuruluş amacı ile en az ilk üç yıldaki faaliyetlerine ilişkin tahminlerini ve yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirebileceğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan plan hangisidir?
a) Reasürans planı
b) İş planı
c) Konsolide finansal tablolar
d) Sermaye yeterliliği tablosu

53. Bankalar Genel Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu olarak çalışan personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?
a) Hazine Müsteşarlığı
b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
c) UNDP
d) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

54. Yasal çerçevede ruhsatı bulunan ve aldığı prime karşılık belli şartlar dahilinde risk üstlenen ticari işletmeye ne ad verilir?
a) Eksper
b) Broker
c) Prodüktör
d) Sigorta Şirketi

55. Sigortacılıkta Büyük Sayılar Kanununa işlerlik kazandıracak şekilde risk dağıtımının mümkün olan en çok sayıya kadar yapılmasında amaç nedir?
a) Primi ödenebilir kılmak
b) Reasürans yapabilmek
c) Rekabet gücünü arttırmak
d) Kârlılığı arttırmak

56. Sigortalılara vermiş olduğu teminat dolayısıyla üzerine aldığı riski reasüröre devreden şirkete ne ad verilir?
a) Reasürör
b) Sedan
c) Sesyon
d) Hepsi

57. Sigortalı ve sigorta şirketinin tüm ilişkilerde birbirlerine karşı en üst düzeyde iyiniyetli olmalarını gerektiren prensip hangisidir?
a) Tazminat
b) Halefiyet
c) Azami iyi niyet
d) Sigortalanabilir menfaat

58. Aşağıdaki şıklardan hangisi sigortacının maksimum tazminat ödeme yükümlülüğünü gösterir?
a) Risklerin türü
b) Klozlar
c) Ek teminatlar
d) Sigorta bedeli

59. Sigorta acenteleri için oluşturulan mesleki örgütlenme hangisidir?
a) UPS
b) Şoförler Federasyonu
c) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
d) Sigorta Acenteleri Odası Başkanlığı

60. Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz?
a) 100.000 TL
b) 10.000 TL
c) 25.000 TL
d) 50.000 TL

61. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?
a) Hasar yerinde bulunan deliller
b) Sabotaj tespit edilmiş hasar
c) Hasara sebep olanın hasar yerine yakınlığı
d) Hasarın meydana gelmesine neden olan en yakın, etkili ve hakim sebebin poliçede güvence altına alınmış olması

62. Reasürörlerin risk yönetimi amacıyla aldıkları işlerden bir başka reasüröre veya sigortacıya iş verme işlemine ne ad verilir?
a) Retrosesyon
b) Sesyon
c) Eksedan
d) Sedan

63. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?
a) Sigorta ettiren
b) Jeran
c) Lehdar
d) Zarar gören üçüncü şahıs

64. Riskin önüne geçmek, azaltabilmek ve/veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere ne denir?
a) Risk yönetimi
b) Riskten kaçınma
c) Riski üstlenme
d) Riskin olasılığı

65. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?
a) Kuruluş için ön iznin kaldırılması
b) Minimum garanti fonu
c) İhtisas komiteleri
d) Tarife serbestisi

66. Düzenlenen poliçe, tecditname ve zeyilnamelerin tümünün kaydedildiği yasal defterler hangisidir?
a) Rejistro
b) İbraname
c) Retrosesyon
d) Hiçbiri

67. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta değildir?
a) Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
b) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
c) İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
d) Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

68. Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da poliçede belirlenen bir miktar kadar hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü hangi şıkta verilmiştir?
a) Mutabakatlı poliçe
b) Abonman poliçesi
c) Paket poliçe
d) Muafiyetli poliçe

69. Sigortacılık sektöründe özellik taşıyan mesleki nitelikteki konula için gerekli sınavların tarafsız bir şekilde yapılması ve eğitim taleplerinin eşgüdümünün sağlanması amacıyla tesis edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) TRAMER
b) DASK
c) SEGEM
d) TARSİM

70. Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?
a) Kısmi hasar
b) Mücbir sebep
c) Sigortalı malın tümünün veya tümüne yakınının kaybı, tam hasar
d) Müşterek sebep

71.Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta acenteliği yapabilmek için gerekli olan Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütür?
a) Hazine Müsteşarlığı
b) UNDP
c) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

72. 455684 sayılı Sigortacılık Kanununda, getirilen düzenlemelere aykırı hareket etmenin cezai yaptırımları da düzenlenmektedir. Acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmemektedir?
a) Kanuna göre yetkili olanlar dışında acentelik faaliyetinde bulunulması
b) Acentelik dışında başka bir ticari faaliyette bulunulması
c) TOBB nezdinde tutulan Levhaya kaybolunmaması
d) Sigorta acenteliği yetkilerinin veya unvanlarının başka kişilere kullandırılması

73. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi hangi kurum bünyesinde oluşturulmuştur?
a) Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü
b) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri birliği
c) UNDP
d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

74. Aşağıdaki kurumlardan hangisi acentelik faaliyeti dışında başka bir işle iştigal edebilir?
a) Bankalar
b) Özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta yapma yetkisi verilmiş kurumlar
c) Yalnızca zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları faaliyeti yürüten acenteler
d) Hepsi

75. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?
a) Sigorta eksperi
b) Sigorta müfettişi
c) Sigorta hakemi
d) Sigorta aracısı

76. Risk primini, sigorta şirketinin tüm giderlerini, beklenen kârı, vergileri kapsayan prim hangi primdir?
a) Net Prim
b) Brüt Prim
c) Risk Primi
d) Safi Primi

77. Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?
a) Kısmi hasar
b) Mücbir sebep
c) Sigortalı malın tümünün veya tümüne yakınının kaybı, tam hasar
d) Müşterek sebep

78. İhtiyari deprem sigortaları ile ilgili yanlış bilgi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
a) DASK ihtiyari deprem sigortası düzenlemez.
b) İşyeri ile ilgili deprem güvencesi genellikle yangın poliçesine ek teminat olarak düzenlenir.
c) İnşaat ve montaj (EAR ve CAR) sigortalarına ek olarak da ihtiyari deprem sigortası yapılır.
d) İhtiyari deprem sigortası DASK diye adlandırılır.

79. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?
a) Hayat
b) Sağlık
c) Ferdi Kaza
d) Yangın

80. Farklı genel şartlara tabi risklerin bir poliçede güvence altına alınmasına ne ad verilir?
a) Paket poliçe
b) Mutabakatlı değer sigortası
c) Kâr kaybı sigortası
d) Müşterek sigorta

81. Murat Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 62.000 TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe süresi içerisinde meydana gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 100.000 TL tutarında eşyanın bulunduğu, 80.000 TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Murat Bey’e ödenecek tazminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 40.000 TL.
b) 49.600 TL.
c) 31.500 TL.
d) 100.000 TL.

82. Fethi Bey, konutunu 100.000 TL sigorta bedeli ile yangın, hırsızlık ve dâhili su risklerine karşı sigortalatmıştır komşusu Perihan Hanım’ın su tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle Fethi Bey’in evini su basmıştır. Bu arıza, Fethi Bey’in parke ve mutfak dolabında 8.000 TL. hasara neden olmuştur. Sigorta şirketince Fethi Bey’e ödeme yapılır mı?
a) Fethi Bey’e ödeme yapılır.
b) Fethi Bey’e ödeme yapılmaz.
c) Fethi Bey’ i Perihan Hanım ödeme yapar.
d) Fethi Bey’e ödeme yapılır. Perihan Hanım’dan talep edilir.

83. Ahmet Bey, balık tutmak amacıyla kendisine ait teknesiyle göle açılmıştır. Balık tuttuğu sırada kalp krizi geçirmiş ve bunu takiben göle düşmüştür. Diğer teknelerden olayı gören kişilerin yardımıyla Ahmet Bey’in cesedi sudan çıkarılmıştır. Ahmet Bey’in varisleri, Ferdi Kaza Sigortası’nın bulunduğunu tespit ederek X Sigorta Şirketinden tazminat talebinde bulunmuşlardır. Ahmet Bey’in varislerine ödeme yapılır mı?
a) Varislere ödeme yapılır.
b) Varislere ödeme yapılmaz.
c) Varislere tazminatın yarısı ödenir.
d) Ferdi kaza sigortası kapsamındadır.

84. Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş hasarlar ve muallak hasarlar toplamının kazanılmış prime oranını ifade etmek için kullanılır?
a) Hesap/muhasabe yılı
b) Fiyat
c) Hasar prim oranı
d) Komisyon

85. Fırtına, ahşap binanın çatı duvarını yıkmış, çöken duvar, binanın elektrik kablolarını koparmış, kopan elektrik kablolarının ise kısa devre nedeniyle kıvılcım çıkarması nedeniyle ahşap binada yangın meydana gelmiştir. İtfaiyenin yangını söndürmek ve komşu binaların yanmasını önlemek amacıyla sıktığı su, evdeki yanmış eşya ve komşu binalarda zarara neden olmuştur. Bu zincirleme olaylar sonucunda yanmış eşya ve komşu binalarda meydana gelen su hasarının yakın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fırtına
b) Elektrik Kabloları
c) Çöken duvar
d) İtfaiye tarafından sıkılan su

86. X Sigorta A.Ş. tarafından tanzim edilen (TRAFİK) sigorta poliçesi kapsamında sorumluluğu temin edilen 38 BY plakalı otobüs ile 34 FY plakalı araç 28.09.2012 tarihinde maddi zararlı trafik kazasına karışmıştır. 38 BY plakalı araçta kaza sebebiyle 18.000 TL’lik zarar meydana gelmiştir. X Sigorta şirketince meydana gelen zarar ödenir mi?
a) 18.000 TL. Hasar ödenir.
b) 18.000 TL. Hasar ödenmez.
c) Poliçe prim tutarı kadar ödeme yapılır.
d) Hasar miktarının yarısı ödenmez

87. Sigorta şirketleri, acentelik yetkisi verdiği acenteleri tescil ve ilanı müteakip kaç iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirmek zorundadır?
a) 7 İŞ GÜNÜ
b) 5 İŞ GÜNÜ
c) 21 İŞ GÜNÜ
d) 15 İŞ GÜNÜ

88. Müsteşarlıkça yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda, mevzuat hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edilen acentelerin faaliyetleri Müsteşarlıkça yapılacak uyarıya rağmen durumlarını düzeltmemeleri halinde kaç aya kadar geçici olarak durdurulabilir?
a) 3 ay
b) 6 ay
c) 12 ay
d) 24 ay

89. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan acenteler, durumları Levhaya kaydedilmek üzere Müsteşarlıkça nereye bildirilir?
a) TOBB’a
b) TRAMER’e
c) TSB’ye
d) İlgili Odaya

90. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde oluşturulan birimlerden değildir?
a) TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi),
b) SAGMER (Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi),
c) HAYMER (Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi)
d) TSB (Türkiye Sigortacılar Birliği)

ÖRNEK TEST SORULARI – 1 SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN; SİGORTA GÜNDEMİ SEGEM TEST ÖRNEK SORULARI – 1.

 

ÖRNEK TEST SORULARI – 2

1.Aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
a) Sigorta poliçelerinde yetkili acentenin unvanı ve Levha numarası ile işlemi yapan teknik personelin adı, soyadı, kayıt numarası ve imzasının açık olarak yer alması zorunludur.
b) Sigorta şirketleri ile acenteler arasında yapılacak acentelik sözleşmelerinde belirlenmemiş bulunan komisyon ve ek komisyonlar ile ilgili esaslar sigorta şirketlerince acentelere duyurulur.
c) Acentelerin hesap ve kayıt düzeninin, şirketler ile ilgili hesaplarda üçer aylık dönemler itibariyle mutabakat sağlayacak şekilde oluşturulması gerekir.
d) Hepsi

2. Riskin önüne geçmek, azaltabilmek veveya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere ne denir?
a) Risk yönetimi
b) Riskten kaçınma
c) Riski üstlenme
d) Riskin olasılığı

3. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılığın işlevlerindendir?
a) Toplumda huzur ve güven tesis eder
b) Girişimcinin kredibilitesini artırır
c) Risklerin daha etkin yönetilmesini sağlar
d) Hepsi

4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler, bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili acentelik faaliyeti haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz.
b) Zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın başka bir ticari faaliyette bulunabilir.

5. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentelerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir?
a) Acentelik yalnızca gerçek kişiler tarafından yapılabilir.
b) Acentelik yapılabilmesi için Levhaya kayıtlı olmak gerekmektedir
c) Levhaya kayıt için acentelerin gerekli nitelikleri taşıdıklarını belgelemeleri gerekmektedir.
d) Yabancı sigorta acentelerinin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin hususlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir

6. Aşağıdaki hallerden hangisinde sigorta acentesinin kaydı levhadan silinmez?
a) Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmişse
b) Tespit edilen aidatı öngörülen biçimde ödemiş ise
c) Ticaret veya ticaret ve sanayi odasındaki kaydı silinmişse
d)Levhaya yazılmasını müteakip altı ay içinde faaliyete geçmezse

7. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aracı neyi ifade etmektedir?
a) Yalnızca sigorta acentesi
b) Yalnızca broker
c) Sigorta acentesi ve broker
d) Sigorta acentesi, broker ve sigorta eksperi

8. Aşağıdaki kişilerden hangisi sigorta acentelerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz?
a) Sigorta şirketlerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar
b) Sigorta sözleşmeleri için brokerlik yapanların yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar
c)Sigorta eksperlerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar
d) Hepsi

9.Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri kime bildirir?
a) TOBB
b) Hazine Müsteşarlığı
c) Müteahhitler Birliği
d) TSRŞB

10. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?
a) Hazine Müsteşarlığı
b) Uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya
c) UND
d) Sağlık Bakanlığı

11. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?
a) Bütün acentelerin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
b) Yabancı acentelerin yurtdışındaki faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
c) Türkiye’de faaliyet gösteren acentelerin yabancı sigorta şirketleri adına Türkiye’deki aracılığına ilişkin düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir
d) Yerli acentelerin Türkiye’de kurulu yabancı sigorta şirketleri ile çalışması yasaklanmıştır.

12. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?
a) 10 iş günü
b) 15 iş günü
c) 30 iş günü
d) 7 iş günü

13. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?
a) Bütün acentelerin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
b) Yabancı acentelerin yurtdışındaki faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
c) Türkiye’de faaliyet gösteren acentelerin yabancı sigorta şirketleri adına Türkiye’deki aracılığına ilişkin düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
d) Yerli acentelerin Türkiye’de kurulu yabancı sigorta şirketleri ile çalışması yasaklanmıştır

14. Sigorta şirketlerinin faaliyetleri nedeniyle acentelerinden isteyecekleri teminatın miktarını belirlemeye kim yetkilidir?
a) TOBB
b) Hazine Müsteşarlığı
c) SEDDK
d) Taraflar serbestçe belirler

15. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Acenteler, Levha kayıt numarasını içeren bir plakayı işyerlerinin giriş bölümünde ve gözle görünür şekilde asmak zorundadır.
b) Acenteler, sigorta şirketlerine ve sözleşme yaptırmak isteyenlere yanıltıcı bilgi ve belge veremezler.
c) Acenteler, unvanlarını acentelik fonksiyonlarını gizleyecek şekilde ve unvanlarında sigorta şirketi olarak faaliyet gösterdikleri anlamını taşıyacak ifadeler kullanamazlar.
d) Hepsi

16. Yerleşim birimleri bazında faaliyet durumuna göre acenteler listesi oluşturmaya kim yetkilidir?
a) Hazine Müsteşarlığı
b) Sigorta Şirketleri
c) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
d) SEDDK

17. Teminatın genişlemesi, riskin nitelik veya nicelik olarak artması, sigorta döneminin uzaması veya poliçe priminin ayarlanabilir olması durumunda sigortacı tarafından yapılan ilave prim yüklemesi nedir?
a) Ek Prim
b) Zeylname
c) Ek Belge
d) Tecditname

18. Sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinin altında olması nedir?
a) Aşkın Sigorta
b) Eksik Sigorta

19. Sigorta kapsamında olan rizikonun gerçekleşmesi halinde, hasarın nedeni, niteliği ve boyutlarını tespit eden gerçek ya da tüzel kişi kimdir?
a) Sigorta Teknik
b) Acente Müdürü
c) Eksper

20. Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen ve faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösteren tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Levha
b) Poliçe
c) Nüfus Kimliği
d) Oda Kaydı

21. Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Müsteşarlıkça Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen, belge niteliğindeki yazı ya da bildirime ne denir?
a) Uygunluk belgesi
b) Levha
c) Poliçe
d) Sertifika

22. Aşağıdakilerden hangisi acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aranılacak niteliklerden biri değildir?
a) Teknik personel unvanını taşıması
b) Üniersite mezunu
c) 1 yıldan fazla hapis cezası almamış olması
d) Asgari mal varlığı şartını yerine getirmiş olması.

23. Aşağıdakilerden hangisi acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aranılacak niteliklerden biri değildir?
a) Acentelik yapılan fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.
b) Öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini tamamlaması.
c) Siyasi bir faaliyette bulunmamış olması
d) Asgari mal varlığı şartını yerine getirmiş olması

24. Aşağıdakilerden hangisi acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aranılacak niteliklerden değildir?
a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması
b) Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması.
c) Acentelik yapılan fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.
d) Sigorta Brokerlik teknik personel belgesini almış olması

25. Aşağıdakilerden hangisi teknik personel unvanının kazanılabilmesi için aranılan koşullardan değildir?
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olunması
b) Hüküm giyilmemiş veya ceza alınmamış olunması
c) Öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresinin tamamlanması
d) SEGEM tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavında en az 80 puan almış olması

26. Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, karar alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?
a) 3 iş günü
b) 10 iş günü
c) 7 iş günü
d) 5 iş günü

27. Bankaların teknik personellerine ilişkin bilgilerini ne zaman TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?
a) Her yılın Şubat ayı sonuna
b) Her yılın Aralık ayı sonuna
c) 3 ayda bir
d) 6 ayda bir

28. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?
a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı
b) Sigorta himayesi sağlayan sigortacının bulunması
c) Tazminat ödenmesine yol açan ani ve beklenmedik olayın varlığı
d) Primin ödenmesi
e) Poliçenin sigortalıya teslim edilmesi

29. Hangi kurum / kuruluş, bireysel emeklilik ürünlerinin satışına aracılık edenlere ilişkin lisanslama sınavlarını gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir?
a) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
c) Emeklilik Gözetim Merkezi
d) Hazine Müsteşarlığı
e) Sigortacılık Eğitim Merkezi

30. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Reasürans işlemi nedeniyle sigortalı, reasürörden tazminat isteminde bulunabilir
b) Reasürans işlemi nedeniyle sigortacının sigortalıya karşı yükümlülüğü ortadan kalkar
c) Reasürans işlemi; sigortalı, sigorta şirketi ve reasürör arasında doğrudan hukuki bağ kurar
d) Sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda sigortalıya karşı sorumluluk reasürör tarafından yerine getirilir
e) Reasürörün sorumluluğu sadece sigorta şirketine karşı olup, sigortalıya muhatap sigorta şirketidir ve sorumlu odur

31. Bireysel Emeklilik Mevzuatına göre, emeklilik yatırım fonu kuruluş başvurusu hangi kurum / kuruluşa yapılmak zorundadır?
a) Sermaye Piyasası Kurulu
b) Hazine Müsteşarlığı
c) Maliye Bakanlığı
d) Emeklilik Gözetim Merkezi
e) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

32. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hayat sigortalarında teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı andan itibaren 30 gün içerisinde reddedilmemiş ise sözleşme kurulmuş sayılır
b) Hayat-dışı sigortalarda teklifname tarihi itibarıyla 30 gün içerisinde reddedilmemiş ise sözleşme kurulmuş sayılır
c) Zorunlu sigortalarda teklifnamenin alınmasıyla birlikte sözleşmenin yapılması gerekir
d) Hayat-dışı sigortalarda teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı andan itibaren 30 gün içerisinde reddedilmemiş ise sözleşme kurulmuş sayılır
e) Teklifname ile birlikte yapılan ödemeler sözleşmenin kurulmasıyla birlikte prim olarak kabul edilir

33. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin alt birimlerinden birisi değildir?
a) TSEV
b) SAGMER
c) HAYMER
d) HATMER
e) TRAMER

34. 28.05.2012 tarihinde araç sahibi Ali Alibey idaresindeki 06 AAB 72 plakalı araç, kırmızı ışıkta beklemekte olan Burak Kara idaresindeki 06 BKR 83 plakalı araca 12:45 de arkadan çarpar. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 28.05.2012 bitiş tarihli Ali Alibey’in Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) Burak Kara’nın zararını tazmin eder
b) 31.12.2012 bitiş tarihli Burak Kara’nın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) Ali Alibey’in zararını tazmin eder
c) 28.06.2012 bitiş tarihli Ali Alibey’in Kasko Sigortası Burak Kara’nın zararını tazmin eder
d) 31.12.2012 bitiş tarihli Burak Kara’nın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) kendi zararını tazmin eder
e) Ali Alibey, Burak Kara’nın zararını “kendisi” tazmin eder

35. Aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.
“……………………… ölüm ve/veya yaşama ihtimallerine bağlı teminatlar ile ek olarak ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar gibi teminatların da verildiği hayat sigortaları için sigortalıların gerçek yaşlarına ve riski etkileyen diğer kişisel özelliklerine göre hesaplanır.”
a) Tarife Primi
b) Risk Primi
c) Teknik Faiz
d) Teknik Kar
e) Matematik Karşılık

36. Kredi bağlantılı grup hayat sigortalarında, sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan, sigorta sözleşmesinin bir özeti şeklinde düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zeyilname
b) Bilgilendirme Formu
c) Poliçe
d) Katılım Sertifikası
e) Başvuru formu

37. Aşağıdakilerden hangisi hayat sigorta şirketlerinin sunabileceği bir ürün değildir?
a) Ana teminatı “yaşam” olan eğitim sigortası
b) Ana teminatı “vefat” olan kredi koruma sigortası
c) Ferdi Kaza Sigortası
d) Ana teminatı “işsizlik” olan gelir güvence sigortası
e) 10 yıl süreli maaş ödemeli irat sigortası

38. Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisinde primler Kamu otoritesi tarafından belirlenmez?
a) Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
b) Zorunlu Deprem Sigortası
c) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
d) Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası
e) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

39. Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerinden değildir?
a) Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyacının belirlenmesine yönelik araştırmalar yaptırmak
b) Sigortacılık alanındaki uygulamalara ve gelişmelere ilişkin eğitim programları hazırlamak
c) Sigorta eksperlerini levhaya kaydetmek
d) Türkiye’de sigortacılık alanında yapılan eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak seminer, konferans ve eğitim programları düzenlemek
e) Sınav Düzenleme Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek

40. Zamanaşımı süresine ilişkin aşağıdaki ibarelerden hangisi yanlıştır?
a) Tazminat istemine ilişkin zamanaşımı süresi, riskin gerçekleştiğinin beyan edilmesinden itibaren 2 yıldır
b) Sorumluluk sigortaları için zamanaşımı süresi, riskin gerçekleşme tarihinden itibaren 10 yıldır
c) Sorumluluk sigortası dışındaki sigortalar için zamanaşımı süresi, riskin gerçekleştiğinin bildirilmesinden itibaren 2 yıl ve her halükârda riskin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 yıldır
d) Sorumluluğun doğumuna neden olan olay için kanunlarda Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen zamanaşımı süresinden daha uzun bir süre öngörülüyorsa zarar gören uzamış zamanaşımı süresinden yararlanır
e) Hiçbiri

41. Sigorta eksperinin yaptığı hasar tespiti faaliyetinde temel görevi nedir?
a) Sigortalıların talepleri doğrultusunda hasarı belirlemek
b) Eksperlerin çıkarlarını korumak
c) Sigorta sözleşmesi şartlarına göre doğru ve adil olarak hasar tespiti yapmak
d) Sigortanın yaygınlaşmasını sağlamak
e) Sigorta şirketinin talepleri doğrultusunda hasarı belirlemek

 

ÖRNEK TEST SORULARI – 2 SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN; SİGORTA GÜNDEMİ SEGEM TEST ÖRNEK SORULARI – 2

 

TEST ÖRNEK SORULARI – 3

42.Leasing işlemleri muamelat fıkhında hangi sözleşme türüne girmektedir?

A) Kefalet
B) Vekalet
C) İcare (Kira)
D) Rehin

43.Paranın peşin malın veresiye olduğu sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstisna
B) Selem
C) İcare
D) Sarf

44.Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) hangi sözleşme türü kapsamına girmektedir?

A) Havale
B) Rehin
C) Hibe
D) Karz

45.Aşağıdakilerden hangisi Hasara Katılım Prensibinin şartlarından değildir?

A) İki ya da daha çok sayıda bulunan tazminat sigortası poliçeleri, aynı sigorta konusu ile ilgili ve yürürlükte olmalıdır.
B) Poliçelerin hepsi, hasara yol açan tehlikeyi temin etmiş olmalıdır.
C) Poliçeler,aynı sigortalının aynı menfaat ilişkisini temin etmiş olmalıdır.
D) Poliçelerde hasara katılımdan alıkoyacak bir hüküm içerebilir.

46.Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

A) 3 İş Günü
B) 5 İş Günü
C) 7 İş Günü
D) 15 İş Günü

47.Maliyeti müşteri tarafından bilinen bir malın üzerine kâr eklenerek müşteriye peşin veya vadeli satılmasını konu alan sözleşmeye ne denir?

A) Murabaha
B) Mudarebe
C) Muşarekere
D) Hibe

48.İlk uygulamalardan olan, sistemde belirli kişiler bir araya gelerek belirlenen bir süre için ortaya belirli bir para koymakta süre sonunda hayatta kalanlar parayı aralarında paylaşmaktaydı. Bu sisteme ne ad verilir?

A) Mevduat sigortası
B) Tontin
C) Lloyd’s
D) Kaza sigortası

49.Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik fonlarında tercih edilebilecek yatırım araçları arasında yer alır?

A) Tahvil
B) Bono
C) Vadeli mevduat hesabı
D) Fiziki Altın

50.Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

A) Beyoğlu Yangını
B) Tanzimat Fermanı
C) Meşrutiyetin İlanı
D) Şark Meselesi

51.Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilerle acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi yetkililerine aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

A) 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası
B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
C) En az 300 gün adli para cezası
D) En az 500 gün adli para cezası

52.Hayat sigortalarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına dair teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren kaç gün içinde sigorta şirketi tarafından reddedilmemesi halinde sigorta sözleşmesi yapılmış olur?

A) 3 gün
B) 7 gün
C) 15 gün
D) 30 gün

53.Bankaların yaptıkları ipotek işlemleri hangi sözleşme kapsamına girmektedir?

A) Havale
B) Hibe
C) Rehin
D) Sarf

54.Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?

A) Excess of Loss, Sedan
B) Eksedan, Kotpar
C) Sedan, Plen
D) Stop Loss, Sedan

55.……… nde sigorta sözleşmesinin hibe esaslı olması ve sermayedar fonu ile katılımcı risk fonlarının ayrı yönetilmesi gerekmektedir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Ortaklık modeli
B) Tekâfül modeli
C) Sermayedar modeli
D) Faizsiz emeklilik modeli

56.Aşağıda ki durumlardan hangisi bütünüyle sigorta kapsamı dışında kalır?

A) Doğal afetler
B) Kasti edim
C) Basit kazalar
D) Tesadüfen olan olaylar

57.Hasar sonucunda sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan borcunu yerine getirdikten sonra sigortalıdan aldığı ve sigortacının sigortalıya başka borcunun olmadığını belirten belgeye verilen isim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Temditname
B) Tecditname
C) Zeyilname
D) İbraname

58.Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı en az ne kadar olmalı?

A) 25.000 TL
B) 40.000 TL
C) 50.000TL
D) 75.000 TL

59.Banka şubelerinin duvarında hangi bilgiyi içeren belgenin asılması zorunludur?

A) Adına acentelik yaptıkları sigorta şirketinin ünvanI
B) Levha kayıt numarası
C) Acente sözleşmesinin tarihi
D) Kurum onayı

60.Aşağıdakilerden hangisi Hasara uğramış somut sigortalı ürünlerin satışından elde edilen geliri ifade eder?

A) Lütüf Ödemesi
B) Sovtaj
C) Ex- gratia
D) Tazminat

61.5684 sayılı kanunun iyi niyet kapsamında 32. maddesi hükümlerine aykırı davranan sigortalıların haklarını ve menfaatlerini tehlikeye sokan hareketlerde bulunan acentelere seddk tarafından ilk önce hangisi uygulanır?

A) Para cezası
B) Kapatma
C) Uyarı
D) Hiçbiri

62.Muamelat fıkhı çerçevesinde bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade ve irade beyanına ne denir?

A) Kabul
B) İcap
C) İcma
D) Makbul

63.Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangisi sözleşme değildir?

A) Mudarebe
B) Kira
C) Vaad (Söz)
D) Murabaha

ÖRNEK TEST SORULARI – 3 SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN; SİGORTA GÜNDEMİ SEGEM TEST ÖRNEK SORULARI – 3 

Yapılan Yorumlar (7)

 • Gülşah
  10 Ekim 2022 at 14:41 Yanıtla

  Cevap anahtarlarını göremiyorum
  Cevap anahtarı yazan kısma giriyorum fakat sorular çıkıyor. Yardımcı olur musunuz?

  • Sigorta Gündemi
   10 Ekim 2022 at 16:10 Yanıtla

   Merhaba,
   Word dosyasında sorulardan sonra cevap anahtarı bulunmaktadır. Cevaplar sarı renk ile işaretlidir.

 • özlem
  21 Ekim 2022 at 16:38 Yanıtla

  cevapları göremiyorum

 • özlem
  21 Ekim 2022 at 16:39 Yanıtla

  sorular güzel

 • özlem
  21 Ekim 2022 at 16:40 Yanıtla

  teşekkürler

 • Batuhan
  4 Kasım 2022 at 18:54 Yanıtla

  Güzeldi

 • Furkan
  29 Kasım 2022 at 14:38 Yanıtla

  Test örnek sorular – 1 de 50. sorunun cevabı Fethi Bey’e ödeme yapılır. Perihan Hanım’dan talep edilir. yani D şıkkı olarak işaretlenmiş ama 82. soruda aynı soru sorulup bu sefer Fethi Bey’e ödeme yapılır. A şıkkı olarak işaretlenmiş. Hangisi doğru

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir