Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yayınlanan Resmi Gazete: 28863
Yayınlanan Tarih: 26.12.2013 

YÖNETMELİK
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
OLAĞANDIŞI RİSKLER YÖNETİM MERKEZLERİ ÇALIŞMA
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, olağandışı riskler yönetim merkezi olarak görevlendirilen tüzel kişilerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

c) (RG-07/03/2015-29288) Özellik arz eden risk: Müsteşarlıkça teminat bulunmasında fiyat veya kapasite bakımından sorun olduğu tespit edilen risk,

ç) Risk merkezi: Olağandışı riskler yönetim merkezini,

d) Sigorta şirketi: 5684 sayılı Kanuna göre Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını

ifade eder.

Görevlendirme

MADDE 4 – (1) (RG-07/03/2015-29288) Terör, savaş, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumlar nedeniyle yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan riskler ile özellik arz eden riskler için Bakan bir veya birden fazla tüzel kişiyi, olağandışı riskler yönetim merkezi olarak görevlendirebilir. Görevlendirilme, resen veya talep üzerine yapılabilir.

(2) Bakan, risk merkezi görevlendirmesi konusunda Müsteşarlığa yetki verebilir.

(3) Risk merkezi olarak görevlendirilme talebiyle Müsteşarlığa yapılacak yazılı başvuru ekinde, görevlendirme istenilen risklere ilişkin bilgiler, talebin mahiyeti ve gerekçesi, öngörülen çözümler, çalışma süresi, organizasyon yapısı ve çalışma planlarına yer verilir.

(4) Yapılan görevlendirmede, hangi risklere veya risk gruplarına yönelik görevlendirme yapıldığı ve görevlendirme süresi belirtilir.

(5) Aynı risk grupları için birden fazla kişi risk merkezi olarak görevlendirilebilir.

Temel görevler

MADDE 5 – (1) Risk merkezinin temel görevleri şunlardır:

a) Merkez olarak görevlendirildiği risk grubuna ilişkin teminat sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

b) İhtiyaca göre sigorta veya reasürans havuzu kurmak veya kurulması için gerekli eşgüdümü sağlamak.

c) Sigorta şirketleri arasında işbirliği yapılmasını sağlamak, oluşturulan havuz, organizasyon veya işbirliği mekanizmasının yürütülmesini sağlamak.

ç) Gerektiğinde, risk iyileştirme ile ilgili ihtiyaçları belirlemek ve teminat talebinde bulunanların risk iyileştirici faaliyetlerini takip etmek.

d) Risk merkezi olarak yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak Müsteşarlığa altı aylık dönemler halinde gelişme raporları sunmak.

e) Müsteşarlıkça verilecek benzer görevleri yerine getirmek.

Görevlendirme süresi

MADDE 6 – (1) Risk merkezi,  görevlendirme yazısında belirlenen süre boyunca görev yapar. Ancak varsa kalan işlerin tasfiyesi sona erene kadar eşgüdüm ve raporlama görevleri devam eder.

(2) Bakan, performansı yetersiz bulunan risk merkezinin faaliyetini görevlendirme süresinin sonunu beklemeksizin durdurabilir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.