Sigorta Tahkim Komisyonu Hakemlik Sınavı Başvurusu

18 Mart 2023 tarihinde yapılacak Sigorta Tahkim Komisyonu Hayat dışı branşı sigorta hakemliği için sınav başvuruları 25 Kasım ile 23 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Hakemlik Sınavı Başvurusu

Yayınlanma Tarihi : 28 Kasım 2022

Sigorta Tahkim Komisyonu Hayat dışı branşı sigorta hakemliği için sınav detaylarını paylaştı. 18 Mart 2023 tarihinde yapılacak sınav sonucunda alınacak hakem kontenjanı 100 olarak belirlendi. 

Sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alan adaylardan puan sıralamasına göre yukarıda belirtilen kontenjan kadar aday ilgili sınavda başarılı olmuş sayılır. Başarılı sayılan son aday ile aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da başarılı olmuş sayılırlar.

Sınava girmek isteyen adaylar, gerekli belgelerle Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuracaklardır. Belgeleri tam olan ve sınava girmek için gerekli şartları taşıdığı tespit edilen adaylar,  Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)’in internet sitesinden duyurulacak ve sınav için Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)’e başvurarak sınava gireceklerdir.

Sınava girmek isteyen ve belirtilen nitelikleri taşıyan adaylar, belirtilen belgelerle birlikte 25.11.2022 – 23.12.2022 tarihleri arasında Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuracaklardır. 23.12.2022 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo ile yapılan başvurularda 23.12.2022 tarihinden sonra Komisyona ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nun adres ve iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:

Sigorta Tahkim Komisyonu: Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. Rainbow Plaza No: 4 Kat:3
34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
TEL: 0216 651 65 65
FAKS: 0216 651 42 22

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

Sigorta hakemliği sınavına, aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler girebilecektir. Adaylar sınava ilişkin başvuru formunu doldurup gerekli belge ve bilgileri başvuru formu ile birlikte Komisyon’a vermelidir.

Adayların;

1-Malî güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan nitelikleri taşıması,
a) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması,

b) Tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda ve hakkında 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 20 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanan sigorta şirketlerinde oy hakkının ya da sermayesinin doğrudan veya dolaylı yüzde on ve daha fazla bir oranda veya bu oranın altında olsa bile denetim ve yönetime etkili olabilecek şekilde denetim ve yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren pay sahibi olmaması,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,  
2) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olması,
3) Sigorta hukukunda en az beş yıl veya sigortacılıkta en az on yıl deneyim sahibi olması ve bu deneyimin kesintisiz olması gerekir.

Sigortacılıkta en az on yıl kesintisiz deneyim şartının sağlanmasında;

1) Sigortacılığa ilişkin düzenleme, denetleme ve uygulama alanlarında görev yapan ve mesleğe özel yarışma veya yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan meslek personelinin,
2) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak görev yapanlar ile bu şirketlerin hasar, iç denetim veya hukuk birimlerinde görev yapanların,
3) Birlikte veya sigortacılıkla ilgili özellikli kuruluşlarda genel müdür, genel sekreter, kurum müdürü veya aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, kurum müdür yardımcısı veya koordinatör, raportör olarak görev yapanlar ile başka unvanlarla anılsa da bunlara denk unvana sahip görev yapanların,
4) Özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlarda genel müdür veya asli görevi aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev alanlar ile bu birimlerde görev yapanların,
5)  Üniversitelerde sigortacılık ve aktüerya alanında öğretim üyesi olarak ders veren ve akademik çalışması bulunanların,

bu görevlerde geçirdikleri süreler değerlendirmeye alınır.

Sigorta hukukunda en az beş yıl deneyim sahibi olduğu kabul edilecekler, Türkiye Cumhuriyetinde eğitim veren hukuk fakültelerinden veya denkliği kabul edilen diğer ülkelerdeki hukuk fakültelerinden mezun olanlardan;

1) Sigortayla ilgili davalara bakan mahkemelerde hâkim olarak görev yapmış olanları,
2) Sigortacılığa ilişkin düzenleme ve denetleme kuruluşlarında mevzuatın hazırlanmasında, uygulanmasında ve denetimde görev alan ve mesleğe özel yarışma veya yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan meslek personelini,
3) Sigorta davalarında fiilen vekillik yapmış veya sigorta uyuşmazlıklarında sigorta hukuku alanında bilirkişilik yapmış olan avukatları,
4) Üniversitelerde sigorta hukuku ve ticaret hukuku alanlarında öğretim üyesi olarak ders veren ve akademik çalışması bulunanları,

kapsar.

Açıklamalar :

Meslek öncesi eğitim ve staj, fiili süre hesabında dikkate alınmaz. Vekâlet ilişkisinde çoğunlukla rücu, acente takibi, icra ve ceza davalarıyla ilgilenenler ile sigorta hukuku dışında danışmanlık hizmeti verenlerin bu faaliyetleri deneyim şartının belirlenmesinde kabul edilmez.

Öğretim üyelerinin sigorta hakemliğine ilişkin yeterliliği; sigortacılıkla veya sigorta hukuku ile ilgili çalışmaları ve yayınları ile verdiği dersler göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

Zorunlu haller nedeniyle (askerlik, doğum, hastalık ve benzeri sebeplerle ücretsiz izin, resmi görev, yurt dışı yüksek lisans) mesleki faaliyete ara verilmiş olması deneyime etki edecek şekilde ara verilmiş sürelerden sayılmaz. Zorunlu haller nedeniyle ara verme süresi her hâlükârda 2 yılı aşamaz.

Zorunlu haller dâhil sigorta hukukunda kesintisiz 3 yıl ve üzeri ara verme, sigortacılıkta ise kesintisiz 5 yıl ve üzeri ara verme, mesleki deneyime etki edecek süre olarak kabul edilir.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Adayların, aşağıda sayılan belgelerle birlikte Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmaları gerekmektedir. Komisyon’a sunulan belgelerin güncel olması gerekmekte olup daha önce başvurulan hakemlik sınavları için verilmiş olan belgelerin, bu başvuruda kullanılması yönündeki talepler dikkate alınmayacaktır.

a) Sigorta Tahkim Komisyonu internet sitesinden indirilen başvuru formu.
b) Özet olarak özgeçmişi belirtir imzalı beyan.
c) Deneyim şartının belirlenmesi için, ilgili kuruluşta çalıştığına ilişkin sosyal güvenlik kaydı yanında, kuruluşta çalıştığı dönemlerde hangi görevleri hangi süreler içinde yaptığını görev, yetki ve sorumluluğu gösterecek şekilde ilgili kuruluşun yetkili temsilcisinin imzasını taşıyan yazı.
ç) En son mezun olunan yüksekokula ait diplomanın noter tasdikli örneği.
d) Konkordato ilan ve iflas etmemiş olduklarına dair belge.
e) 5684 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen durumu sağladığına dair imzalı beyanı.
f) 5684 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki suçlardan mahkûm olmadığına dair arşiv kaydını içeren adli sicil belgesi.
g) Nüfus cüzdanı örneği.
ğ) Sigorta hukukunda en az beş yıl veya sigortacılıkta en az on yıl deneyim sahibi olduğunu gösteren belgeler.
h) Serbest çalışan avukatların, takip ettikleri davalara ilişkin mahkeme ve dosya numaraları ile her yıla ait sigorta konulu en az beş davanın hükmü veya Tüketici Hakem Heyetleri ya da Komisyonda görülen uyuşmazlıklara ilişkin karar örnekleri. (***)
ı) Bilirkişilerin, sigorta hukuku alanında bilirkişi olduğuna dair ilgili Bilirkişilik Bölge Kurulundan alınmış yazı ve bu alanlarda her yıl en az 5 kere görevlendirildiğini gösterir UYAP bilirkişi portalından alınmış görevlendirme dökümü ya da bilirkişi yemin ve teslim tutanağı.
i) Terör suçlarıyla ilgili hakkında soruşturma bulunmadığına dair savcılıktan alınacak belge.

(*) İstenen belgelerin aslını veren kurum veya kuruluş tarafından “aslı gibidir” ibaresi yazılarak onaylanan örneği de kabul edilecektir.
(**) Serbest çalışan avukatların, takip ettikleri davalara ilişkin mahkeme ve dosya numaraları ile her yıla ait sigorta konulu en az beş davanın hükmü veya Tüketici Hakem Heyetleri ya da Komisyonda görülen uyuşmazlıklara ilişkin karar örneklerinin karar tarihine göre sıralanması gerekmektedir.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

Adayların Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurusu 25.11.2022 – 23.12.2022 tarihleri arasında alınacak ve istenen belgelerin tamam olup olmadığı Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından incelenecektir. Sınava girebileceklere ilişkin nihai karar ise Aday Değerlendirme Komisyonu tarafından verilecektir. Aday Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen adayların listesi, sınavı yapacak olan Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)’e bildirilecektir.

Aday, Aday Değerlendirme Komisyonu tarafından sınava kabul edilip edilmediğini 27.01.2023-03.02.2023  tarihleri arasında Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)’in internet sayfasında “Duyurular” bölümünde yayımlanacak “2023 Yılı Hayat Dışı Sigorta Hakemi Başvuru Durumu” alanından T.C. Kimlik numarası ile sorgulayarak  öğrenecektir.

Sınava kabul edilmeyen adaylar, varsa itirazlarını 27.01.2023 – 08.02.2023 tarihleri arasında Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapacak ve itirazlar Aday Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanıp Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)’e bildirilecek ve 20.02.2023- 24.02.2023 tarihleri arasında Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)’in internet sayfasında “Duyurular” alanında konuya ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

Gerekli nitelikleri taşımadığı veya ibraz ettiği belgelerde usulsüzlük olduğu sonradan tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır, sınavda başarılı olsalar dahi sigorta hakemi olmaya hak kazanamazlar. Sadece sınavda başarılı olunması, adaylar bakımından kazanılmış hak hüviyeti taşımaz. Gerekli nitelikleri taşıyan ve sınavda başarılı olan adaylar sigorta hakemi olmaya hak kazanır, ancak dosya üstlenmesinde hukuki veya fiili engeller bulunanlar, özellikle; 5684 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası uyarınca sigorta hakemliği yapması yasaklanmış kişiler, fiilen hakemlik yapamazlar.

SINAV

Hayat Dışı Sigorta Hakemliği Sınavı Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından 18.03.2023 tarihinde yapılacaktır.

Sigorta Tahkim Komisyonuna yaptığı başvuru Aday Değerlendirme Komisyonu tarafından kabul edilen adaylar, sınava girmek için, SEGEM’in internet sitesinde (www.segem.org.tr) yer alan Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslara göre 27.01.2023 – 03.03.2023 tarihleri arasında SEGEM’e başvuracaklardır.

Sınavda başarılı olanlar SEGEM tarafından ilan edilecek ve başarılı olan adayların listesi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilecektir. Kurumun kabul etmesi halinde, uygun görülenler sigorta hakemliği listesine kaydedilmek üzere Sigorta Tahkim Komisyonuna bildirilecektir.

Sınav hakkında (yeri, zamanı, usulü, kapsamı, soru adedi, konu başlıkları, değerlendirme yöntemi vb) ayrıntılı bilgi, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikten ve SEGEM’in internet sitesinde (www.segem.org.tr) yayımlanacak Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzundan öğrenilebilecektir.

Hayat Dışı Branşı Sigorta Hakemliği Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir