Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Yayınlanan Resmi Gazete: 26893
Yayınlanan Tarih: 1.6.2008 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Kanunun 24 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasına göre Birlik bünyesinde tüzel kişiliği haiz olarak kurulan Sigortacılık Eğitim Merkezinin faaliyetlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 24 üncü ve 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,

c) Kanun: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,

ç) Merkez: Sigortacılık Eğitim Merkezini,

d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

e) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

f) Yönetim komitesi: Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetim Komitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Sigortacılık Eğitim Merkezi

MADDE 4 – (1) Merkezin kısa adı SEGEM’dir.

(2) Merkez; usûl ve esasları Yönetim Komitesi kararıyla belirlenmek üzere şube açabilir.

Merkezin görev ve faaliyetleri

MADDE 5 – (1) Merkez, sigortacılıkla ilgili özellik taşıyan mesleki nitelikteki konular için gerekli sınavların tarafsız bir şekilde yapılması; toplumda risk ve sigorta bilincinin oluşturulması; sigorta sektörüne yetişmiş eleman istihdamına katkıda bulunulması; sigortacılık konusunda mevcut eğitim programlarının geliştirilmesine ve etkinliğine katkı sağlanması, yurt içinde, yurt dışında ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki eğitim taleplerinin eşgüdümünün sağlanması, sektörün gelişmesine katkı sağlayacak inceleme ve araştırmalarda bulunulması, elde edilecek bilgilerin ilgililerin paylaşımına sunulması ile bu konularda gerekli organizasyonların yapılmasını temin eder.

(2) Merkez aşağıdaki faaliyetleri yerine getirir:

a) Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyacının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

b) Sigortacılık alanındaki uygulamalara ve gelişmelere ilişkin eğitim programları hazırlamak, ilgili mevzuatta öngörülen ile yurt içi ve dışından gelen eğitim talepleri doğrultusunda yerinde veya bilgisayar destekli uzaktan eğitim faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamak,

c) Merkez tarafından yapılacak sınavların ilgili mevzuatlarda belirlenmiş olan sınav düzenleme kurullarınca alınacak kararlar uyarınca yapılmasına yönelik gerekli hazırlıkları yapmak, sınav uygulamalarında birlikteliği sağlamak ve sınavlara ilişkin Müsteşarlıkça yetki verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Sınavların tarafsız olarak uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin olarak gerekli tedbirleri almak,

d) Türkiye’de sigortacılık alanında yapılan eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği tesis etmek ve ilişkiler kurmak, teknik bilgi almak, seminer, konferans ve eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi ve broşürler yayımlamak.

(3) Merkez, eğitim faaliyetlerini dışarıdan hizmet satın alımı yoluyla yürütebilir.

Yönetim komitesi

MADDE 6 – (1) Merkez, Yönetim Komitesi tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Komitesi Merkez ile ilgili iş ve işlemlerden sorumludur.

(2) Yönetim Komitesi, Müsteşarlık temsilcisi, Birlik temsilcisi, TOBB temsilcisi ile Müsteşarlıkça belirlenecek ve hukuk, iktisat veya işletme alanlarından birisinde kariyer sahibi ve sigortacılık konusunda bilgi ve deneyimli bir akademisyen temsilci ve Merkez Müdürünün katılımı ile beş kişiden oluşur. Merkez Yönetim Komitesinde Birlik ve TOBB’u temsilen görev alacak üyelere ilişkin aday bildirimi ilgili kurumlar tarafından Müsteşarlığa yapılır.

(3) Yönetim Komitesi başkanlığı Müsteşarlık temsilcisi tarafından yürütülür. Başkan gerektiğinde sahip olduğu temsil ve ilzam yetkilerinin tamamının veya bir kısmının Yönetim Komitesi başkan yardımcısı ve Yönetim komitesi üyelerinden birisi tarafından müştereken kullanımına izin verebilir.

(4) Müsteşarlık temsilcisinin asgarî on yıl kamu hizmetinde çalışmış ve sigortacılık alanında bilgi ve deneyim sahibi olması; Yönetim Komitesinin diğer üyelerinin Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan suçlardan dolayı hüküm giymemiş, müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması ve yedi yıldan az olmamak üzere sigortacılık, iktisat, işletme, muhasabe, hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya veya mühendislik alanlarının en az birinde deneyime sahip olması gerekir.

(5) (Değişik cümle:RG-28/2/2015-29281) Yönetim Komitesi üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Komitesi üyelerinin temsil ettikleri kurumlarındaki görevlerinden ayrılmaları halinde, üyelikleri ayrılış tarihi itibariyle sona erer. (Değişik son cümle:RG-8/8/2012-28378) Yönetim Komitesi üyeleri yeniden atanabilir.

(6) Yönetim Komitesi, yılda dört defadan az olmamak üzere gerekli görülen hallerde toplanır. Toplantılar, merkezde veya Yönetim Komitesi başkanının uygun göreceği mahalde yapılır. Toplantı daveti başkan veya en az üç üyenin talebi ile yapılır. Yönetim Komitesi Başkan dahil en az dört üyenin katılımı ile toplanır. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.

(7) Yönetim Komitesi, görevlerini yerine getirirken yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak üyelerinden birine ya da birkaçına görev verebilir ve görevlendirme yapıldığında belirli bir süre sonunda görevli üyelerin Yönetim Komitesine rapor sunması gerekir. Yönetim Komitesi ayrıca gerekli görülmesi halinde alt çalışma grupları veya komisyonlar oluşturabilir.

(8) Yönetim Komitesi üyeliği için herhangi bir ücret ödenmez. Üyelerin toplantı ve diğer görevlere katılımını sağlamak amacıyla yapılacak ulaşım ve diğer giderler Merkez tarafından karşılanır.

Yönetim komitesinin görevleri

MADDE 7 – (1) Yönetim Komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Merkez faaliyetlerinin yerine getirilmesini teminen gerekli kararları almak, tasarruflarda bulunmak, Merkezin faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılan işlemler hakkında Müsteşarlığa bilgi vermek,

b) Merkezin bütçesini ve yıllık programını hazırlayarak Müsteşarlık, Birlik ve TOBB’a onaylanmak üzere sunmak,

c) Merkez müdürü ve diğer personelin atamalarını yapmak, mali ve sosyal haklarına ilişkin esasları belirlemek,

ç) Merkez adına yetki kullanacak kişileri ve bu yetkilerin kullanımına ilişkin usûl ve esasları belirlemek,

d) Merkezin faaliyet sonuçları hakkında yıllık rapor hazırlayarak Müsteşarlık, Birlik ve TOBB’a göndermek,

e) Merkez tarafından verilecek eğitim ile ilgili faaliyetler ile üretilen bilgi ve belgelere ilişkin olarak alınacak ücretler hakkında ilgili mevzuat uyarınca ve Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak karar vermek,

f) Merkezin gelir getiren iş ve işlemlerine ilişkin usûl ve esasları belirlemek,

g) Merkez nezdinde tutulacak defterlere ve tutulacak kayıtlara ilişkin usûl ve esasları belirlemek,

ğ) Merkezin faaliyetleri için gereken gayrimenkul veya gayrimenkulleri kiralamak, satın almak veya bunlar üzerinde diğer ilgili tasarruflarda bulunmak,

h) Gerekli görülen hallerde hizmet satın alınmasına karar vermek, bunların şartlarını belirlemek.

(2) Yönetim Komitesi, Merkezin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülecek faaliyetler çerçevesinde Merkeze gelir temin edilmesi amacıyla ticari esaslara göre faaliyette bulunacak iktisadi işletme veya ortaklık kurmaya, bunları işletmeye veya Merkezin denetimi ve gözetimi altında işlettirmeye, mevcut işletmelere ortak olmaya yetkilidir.

Merkez müdürü ve diğer personel

MADDE 8 – (1) Merkezde, Yönetim Komitesince Merkezin amaç ve görevlerinin yerine getirilmesi ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla bir Merkez müdürü ve iki müdür yardımcısı ile yeterli sayıda personel çalıştırılır.

(2) Merkez müdürü Yönetim Komitesi tarafından atanır. Atama yapıldıktan sonra durum en geç on iş günü içinde Müsteşarlığa yazılı olarak bildirilir.

(3) Merkez müdürünün, en az yüksek lisans seviyesinde eğitim görmüş olması, yedi yıldan az olmamak üzere sigortacılık, iktisat, işletme, muhasabe, hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya veya mühendislik alanlarının en az birinde deneyime sahip olması, Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan suçlardan dolayı hüküm giymemiş, müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması gerekir.

(4) Merkez müdürü, Merkezin hesaplarının ve kayıtlarının düzenli olarak tutulmasından, Merkezin işlerinin bu Yönetmelikte amaçlanan hususlara ve Yönetim Komitesi kararlarına uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.

(5) Eğitim ve sınav faaliyetleri ile bilgi teknolojilerinden sorumlu olmak üzere Yönetim Komitesi tarafından atanacak Merkez müdür yardımcılarında lisans düzeyinde eğitim görmüş olma ve en az iki yıllık sigortacılık deneyimi ve kendi alanında en az beş yıl tecrübe şartı aranır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Gelir ve giderler

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-8/8/2012-28378) Merkez faaliyetleri için yapılacak giderler bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi çerçevesinde hazırlanacak Merkez bütçesi üzerinden Birlik ve TOBB tarafından eşit olarak sağlanacak katkılardan, Merkezin hizmet vereceği ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarından alınacak ücretlerden, hibelerden, Güvence Hesabından aktarılacak katkı payından, yatırım gelirlerinden ve diğer gelirlerden karşılanır.

(2) Merkezin kuruluşu aşamasında ihtiyaç duyulacak kaynak, Yönetim komitesi tarafından ilk toplantıda belirlenir ve Birlik ve TOBB tarafından Merkeze aktarılır.

Bütçe

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-28/2/2015-29281) Merkezin bütçesi, her yıl en geç Kasım ayının on beşine kadar Yönetim Komitesi tarafından hazırlanarak onaylanır.

(2) Bütçe uygulamasında mali yıl esas alınır.

(3) İlgili kurumlar tarafından Merkeze aktarılacak katkılar Aralık ve Haziran ayları sonuna kadar olmak üzere iki tertipte ödenir.

(4) Merkezin gelirlerinin giderlerinden fazla gerçekleşmesi halinde, Yönetim komitesi bu miktarın tamamının veya bir kısmının Birliğe ve TOBB’a eşit olarak geri ödenmesi yönünde karar alabilir. Birliğe ve TOBB’a geri ödenecek miktarlar, bu kurumların her birinin sağladığı katkı miktarını geçemez.

Denetim ve faaliyet raporu

MADDE 11 – (1) Merkezin faaliyetleri Müsteşarlık tarafından denetlenir.

(2) Merkez tarafından yıllık olarak Müsteşarlığa, Birliğe ve TOBB’a faaliyetleri, personel durumu, bütçesi ve ilgili diğer hususların yer aldığı ayrıntılı bir rapor sunulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aday bildirimi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Merkez Yönetim Komitesinde görev alacak üyelere ilişkin aday bildirimi ilgili kurumlar tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takiben bir ay içinde Müsteşarlığa yapılır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.