Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yayınlanan Resmi Gazete: 26993
Yayınlanan Tarih: 10.9.2008
Yayımlandığı Resmi Gazete: 10.09.2008 – 26993

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin kurulmasına, yönetim, teşkilat ve faaliyetine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin oluşumu ve görevleri, seçim esasları, toplantıları ve sigorta acentelerine uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
b) İcra Komitesi: Sigorta Acenteleri İcra Komitesini,
c) Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu,
ç) Levha: Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir levhayı,
d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
e) Oda: Sigorta acentesinin kayıtlı olduğu ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasını,
f) Sektör Meclisi: Sigorta Acenteleri Sektör Meclisini,
g) Sigorta Acentesi: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette sigorta şirketinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketi adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişileri,
ğ) Sigortacılık Müdürlüğü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigortacılık Müdürlüğünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sektör Meclisine İlişkin Hükümler

Sektör Meclisinin oluşumu ve görevleri
MADDE 5

(1) Birlik nezdinde, oda üyesi sigorta acentelerinden oluşan kırk kişilik Sektör Meclisi oluşturulur. Sektör Meclisinin görev süresi dört yıldır.
(2) Sektör Meclisi aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Politika ve stratejiler oluşturulmasına yönelik önerilerde bulunmak.
b) Mesleğe ilişkin sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek.
c) Sigorta Acenteleri İcra Komitesini seçmek.
(3) Sektör Meclisi, yaptığı çalışmaları rapor hâlinde İcra Komitesine sunar. Sektör Meclisi’nin, İcra Komitesi seçimi dışındaki diğer görevleri istişari niteliktedir.

Sektör Meclisinin seçim esasları
MADDE 6

(1) Kırk üyeden oluşan Sektör Meclisinin oluşturulması, odaların genel organ seçimlerini takiben altmış gün içinde Birlik ve Müsteşarlıkça ortaklaşa belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Sektör Meclisinin teşkilatı
MADDE 7

(1) Sektör Meclisi, Birlik Genel Sekreterinin gözetiminde gerçekleştirilen ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.
(2) Sektör Meclisi Başkan ve Başkan Yardımcısı üye tam sayısının çoğunluğuyla seçilir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, seçim için yeni bir toplantı günü belirlenir.
(3) Sektör Meclisi Başkanı ve Başkan Yardımcısının görev dönemi, Sektör Meclisinin görev süresiyle sınırlıdır. Görev dönemi sona erenler yeniden seçilebilir. Başkan veya Başkan Yardımcısının görevlerinin süresinden önce sona ermesi halinde, yeni seçilen Başkan ve Başkan Yardımcısı kalan süreyi tamamlar.

Sektör Meclisi üyeleri
MADDE 8

(1) Sektör Meclisi üyesi olabilmek için sigorta acentesinin;
a) Levhaya kayıtlı bulunması,
b) En az on yıl bilfiil sigorta acenteliği yapması,
c) Mesleğinde itibar sahibi olması,
gerekir.
(2) Sektör meclisi üyelerinde aranacak itibar, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.
a) Vergi borcu bulunmaması.
b) Sosyal güvenlik prim borcu olmaması.
(3) Sektör Meclisindeki üyelik sıfatı tüzel kişi sigorta acentesine ait olmak üzere, tüzel kişi sigorta acentelerinin Sektör Meclisinde temsili, sigorta acentesini temsile yetkili kişiler aracılığıyla olur. Sektör Meclisinde yer alan tüzel kişi sigorta acentesi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi hâlinde, sigorta acentesinin ve temsilcisinin Sektör Meclisindeki görevi sona erer.

Sektör Meclisi toplantıları
MADDE 9

(1) Sektör Meclisi, yılda bir defa toplanır.
(2) Sektör Meclisi toplantısı gündem, tarih, yer ve saati Sektör Meclisi Başkanının görüşü alınarak Birlik Genel Sekreteri tarafından belirlenir.
(3) Sektör Meclisi genel toplantı giderleri Birlik tarafından karşılanır. Sektör Meclisi üyelerinin yol, konaklama gibi harcamaları kendileri tarafından karşılanır.
(4) Sektör Meclisi toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Toplantılarda kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile alınır.
(5) Sektör Meclisi toplantılarına ilişkin karar tutanakları, Sigortacılık Müdürlüğünce tutulur. Bu tutanaklar Sektör Meclisi Başkanı ve Birlik Genel Sekreterince imzalanarak toplantı tarihini izleyen ilk toplantısında İcra Komitesine sunulur.
(6) Sektör Meclisi toplantıları Ankara’da Birlik Merkezinde veya gerekli hallerde Birlik Genel Sekreterinin onayı ile farklı bir yerde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İcra Komitesine İlişkin Hükümler

İcra Komitesinin oluşumu ve görevleri
MADDE 10

(1) Dokuz üyeden oluşan İcra Komitesinin görev süresi dört yıldır. Dokuz üyenin yedisi Sektör Meclisince üyeleri arasından seçilirken, iki üye Birlik tarafından atanır. Atanan üyelerden biri Birlik Yönetim Kurulu üyesi, diğeri ise Birlik Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısıdır. İcra Komitesinin seçim usulüne ilişkin esaslar, Müsteşarlık ve Birlik tarafından belirlenir. Yeni seçilen İcra Komitesinin yapılacak ilk toplantısına kadar, eski İcra Komitesi görevine devam eder.
(2) İcra Komitesi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Sigorta acenteliği faaliyetlerinin adil ve dürüst bir biçimde yerine getirilmesi, iş ahlakının sağlanması, meslek mensuplarının dayanışma ve sigorta acenteliği mesleğinin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışması için meslek kurallarını oluşturmak.
b) Sigorta acenteliğinin etik kurallarını belirlemek ve sigorta acenteliği uygulamalarında birlik sağlanmasına çalışmak.
c) Sigorta acenteleri arasında haksız rekabeti ve haksız uygulamaları ortadan kaldırmak için gerekli bütün önlemleri almak ve uygulamak.
ç) Yurt içinde ve yurt dışında sigortacılık ve sigorta acenteliğine ait gelişmeler ile idarî ve yasal düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri mensuplarına ve ilgililere ulaştırmak.
d) Yurt içinde ve yurt dışında sigorta acenteliği ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile ilişki kurmak.
e) Sigorta acenteliği mesleğinin geliştirilmesi amacıyla gerektiğinde kurslar tertip etmek, seminer ve konferans gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
f) Sigorta acenteliği faaliyeti için gerekli asgarî fizikî şartları belirlemek.
g) Birlik Yönetim Kuruluna sunulmak üzere yıllık rapor hazırlamak.
ğ) Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta acenteliği yapabilmek için gerekli olan Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini yürütmek.
h) Sigorta acenteleri hakkında sigortacılık faaliyetleri ile ilgili konularda disiplin cezası vermek.
ı) Sigorta acentelerinde sözleşme düzenlemeye yetkili personelin niteliklerini belirlemek ve bunlara ilişkin sicil tutmak.
i) Birlik Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile Levhaya yeni kayıt olacaklar için Levha kayıt ücreti belirlemek.
j) Levhaya kayıtlı olanlar için kayıt oldukları yılı takip eden her yıl için aidatı belirlemek.
k) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
(3) Kanunun 94 üncü maddesi İcra Komitesi için de uygulanır.

İcra Komitesinin teşkilatı
MADDE 11

(1) İcra Komitesi, kendi arasından bir Başkan ve en az bir Başkan Yardımcısı seçer.
(2) İcra Komitesinin idari işleri, Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yürütülür.

İcra Komitesi üyeleri
MADDE 12

(1) Geçmiş beş yıl içinde disiplin cezası alanlar ile hakkında sigorta acenteliğine engel bir suçtan dolayı kovuşturma açılmasına karar verilenler kovuşturma tamamlanana kadar İcra Komitesine seçilemez ve tüzel kişiyi temsil edemez.
(2) İcra Komitesindeki üyelik sıfatı tüzel kişi sigorta acentesine ait olmak üzere, tüzel kişi sigorta acentelerinin İcra Komitesinde temsili, sigorta acentesini temsile yetkili kişiler aracılığıyla olur. İcra Komitesinde yer alan tüzel kişi sigorta acentesi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi hâlinde, sigorta acentesinin ve temsilcisinin İcra Komitesindeki görevi sona erer.
(3) İcra Komitesi üyesinin, sigorta acenteliğini bırakması ya da seçim yeterliliğini kaybetmesi veya ardı ardına yapılmış üç toplantıya geçerli bir özrü olmadan kendisi veya tüzel kişi açısından temsilcisinin katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden düşer. Toplantıya katılmamaya ilişkin mazeretin İcra Komitesi tarafından kabul edilmesi gerekir.
(4) Üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, eski üyenin görev süresini tamamlamak üzere yedek üye göreve çağrılır.
(5) İcra Komitesi üyelerine ödenecek huzur hakkı ve diğer ödemeler, Birlik Yönetim Kurulunun teklifi ve Müsteşarlığın uygun görüşü ile Birlik Genel Kurulunca tespit edilir.

İcra Komitesi toplantıları
MADDE 13

(1) İcra Komitesi, en az iki ayda bir defa toplanır. Toplantının gündemi, günü, yeri ve saati İcra Komitesi Başkanının görüşü alınarak Birlik Genel Sekreteri tarafından belirlenir.
(2) İcra Komitesi üyelerinden birinin teklifi ve en az bir üyenin bu teklife katılması ile gündeme ek gündem maddesi ilave edilebilir.
(3) İcra Komitesi toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Toplantılarda kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile alınır.
(4) Birliğe maddi yükümlülükler getiren hususlara ilişkin karar alınabilmesi ancak İcra Komitesi atanmış üyelerinin olumlu görüşüne bağlıdır.
(5) İcra Komitesi toplantılarına ilişkin karar tutanakları Sigortacılık Müdürlüğünce tutulur.
(6) İcra Komitesi Toplantıları Ankara’da Birlik Merkezinde veya gerekli hallerde Birlik Genel Sekreterinin onayı ile farklı bir yerde yapılır.
(7) İcra Komitesinin genel toplantı giderleri ile İcra Komitesi üyelerinin toplantıya katılım amaçlı ulaşım ve konaklama giderleri Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usuller çerçevesinde karşılanır.

İcra Komitesi kararlarının icrası
MADDE 14

(1) İcra Komitesince alınan kararlar, kararların işleme konulabilmesine yönelik usule ilişkin işlemleri belirlemek üzere, yapılacak ilk Birlik Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kuruluna sunulur. İcra Komitesinin kararları, Birlik Yönetim Kurulunca belirlenen usuller çerçevesinde, Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yerine getirilir.
(2) Müsteşarlık, mevzuata ve sigortacılık sektörünün genel menfaatlerine aykırılık tespit etmesi halinde Birlikten sigorta acentelerine ilişkin yapılan düzenlemelerin iptal edilmesini veya düzenlemelerde değişiklik yapılmasını isteyebilir. Bu takdirde, Birlik Yönetim Kurulu İcra Komitesinin kararlarının uygulamasını durdurmaya yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Levha İşlemleri

Levhaya kayıt işlemleri
MADDE 15

(1) Levhaya kayıt işlemelerinde İcra Komitesince aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Kaydolunacak sigorta acentesinin Müsteşarlıktan uygunluk belgesi almış olması.
b) Levhaya kayıt için belirlenen kayıt ücretinin ödenmiş olması.
(2) Levhanın tutulma şekli Birlik tarafından belirlenir. Levha Elektronik ortamda da tutulabilir.

Levhadan silme
MADDE 16

(1) İcra Komitesinin kararıyla aşağıdaki hallerde sigorta acentesinin kaydı levhadan silinir;
a) Sigorta acenteliği yapmak için gerekli niteliklerin kaybedilmesi,
b) Meslekten çıkarma kararı verilmesi,
c) Levhaya yazılmayı müteakip altı ay içinde faaliyete geçilmemesi,
ç) Sigorta acenteliğinin bırakılması,
d) Odadaki kaydın silinmesi,
e) Tespit edilen aidatın üç yıl üst üste hiç ödenmemesi.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezalarına İlişkin Hükümler

Disiplin cezalarının uygulanacağı haller
MADDE 17

(1) Sigorta acentelerinden meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, meslekî görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu Yönetmelikte yazılı disiplin cezaları uygulanır.

Disiplin suç ve cezaları
MADDE 18

(1) Disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Uyarma; mesleğin icrasında ve davranışlarında daha dikkatli davranması gerektiğinin ilgili sigorta acentesine bir yazıyla bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) Meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmak.
2) Sigorta acenteliği görev ve sorumlulukları ile ilgili İcra Komitesince yapılan davet ve talebin gereğini mazeretsiz olarak yerine getirmemek.
3) İcra Komitesinin veya Sektör Meclisinin itibarını zedeleyici sözler sarf etmek.
4) Hizmet sunduğu kişiler ile olan ilişkilerinde terbiye ve nezakete aykırı davranışta bulunmak.
b) Kınama; meslekî tutum ve davranışlarında kusurlu sayıldığının ilgili sigorta acentesine bir yazıyla bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) İcra Komitesinin veya Sektör Meclisinin itibarını zedeleyici asılsız yayında bulunmak.
2) Hizmet sunduğu kişilere veya nam ve hesabına çalıştığı sigorta şirketlerine karşı taahhütlerini yerine getirmemek.
3) İş ilişkisinde bulunduğu kimseler hakkında haksız ithamda bulunmak.
4) Sigorta sözleşmeleri hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunmak.
5) Sözleşme öncesi bilgilendirme görevini gereği gibi yerine getirmemek.
6) İki yıl içinde birden fazla uyarma cezasını gerektirecek bir davranışta bulunmak.
7) Seçimlerin düzen içinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla alınan tedbirlere uymamak.
c) Meslekten geçici çıkarma; sigorta acentesinin iki aydan az ve oniki aydan fazla süreli olmamak üzere Levhadan silinmesidir. Kınama cezası alan sigorta acentesine, beş yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir davranışta bulunması halinde meslekten geçici çıkarma cezası verilir.
d) Meslekten uzun süreli çıkarma; sigorta acentesinin kaydının Levhadan beş yıl süre ile silinmesidir. Meslekten geçici çıkarma cezası alan sigorta acentesine, üç yıl içinde kınama cezasını gerektirecek yeni bir davranışta bulunması halinde meslekten uzun süreli çıkarma cezası verilir.
e) Meslekten men; sigorta acentesinin kaydının Levhadan tekrar yazılmamak üzere silinmesi ve bu mesleği bir daha icra edememesidir. Meslekten men cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) Meslekten uzun süreli çıkarma cezası alan sigorta acentesinin üç yıl içinde kınama cezasını gerektirecek yeni bir davranışta bulunması.
2) 5684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasında yer alan hükme aykırı olarak başka bir ticari faaliyette bulunan sigorta acentesinin yazılı uyarıya rağmen durumunu altı ay içinde düzeltmemesi ya da durumunu düzeltmiş olsa bile ticari faaliyet yasağını üç yıl içinde tekrar ihlâl etmesi.
3) 5684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin onüçüncü fıkrasında yer alan hükme aykırı olarak sigorta acenteliği yetkilerini ve unvanlarını başka kişilere kullandıran sigorta acentesinin yazılı uyarıya rağmen durumunu bir ay içinde düzeltmemesi ya da durumunu düzeltmiş olsa bile aynı fiili tekrarlaması.
4) 5684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan hükme aykırı olarak sigorta acenteliğinden men edilenlerle sigorta acenteliği mesleğinin icrası için işbirliği yapılması halinde yazılı uyarıya rağmen durumunun bir ay içinde düzeltilmemesi.
(2) Hakkında meslekten geçici veya uzun süreli çıkarma ile meslekten men cezası gerektirebilecek mahiyetteki bir işten dolayı soruşturma yapılmakta olan sigorta acentesi, İcra Komitesi kararıyla, tedbir mahiyetinde işten el çektirilebilir. İşten el çektirme kararı, soruşturmanın durdurulmuş veya sigorta acenteliğine engel olmayan bir ceza verilmiş olması halinde kendiliğinden ortadan kalkacağı gibi bu kararın verilmesine esas olan hal ve şartların bulunmadığı veya sonradan kalktığının sabit olması durumunda da İcra Komitesi tarafından kaldırılır. Gerek işten el çektirme kararı, gerekse bu kararın kaldırılması sigorta acentesinin kayıtlı olduğu odaya ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve Hazine Müsteşarlığına bildirilir.
(3) Bu maddede düzenlenen cezalar İcra Komitesi tarafından verilir.

Disiplin soruşturmasının açılması ve yürütülmesi
MADDE 19

(1) İcra Komitesi, ihbar veya şikayet üzerine ya da re’sen, durumun öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasının açılıp açılmayacağı hususunda karar vermek zorundadır.
(2) İcra Komitesi, soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Birlik Genel Sekreteri ilgili dosya üzerinde soruşturmacı olarak Birlik Müfettişlerinden birini tayin eder.
(3) Soruşturmacı, soruşturma için gerekli olan tüm delilleri toplar. Bu çerçevede, ihbar veya şikayette bulunanların ve olayla ilgili kişilerin ifadesine başvurabilir, hakkında disiplin soruşturması açılan sigorta acentesini dinleyebilir, inceleme konusuyla ilgili olarak resmi makamlardan bilgi ve belge isteyebilir, çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda İcra Komitesinin kararı ile bilirkişi incelemesi yaptırabilir. Soruşturmacı, görevlendirildiği günden itibaren en geç bir ay içinde soruşturmayı tamamlamak zorundadır. Bu süre, haklı sebeplerin varlığı halinde İcra Komitesi tarafından uzatılabilir. Disiplin soruşturması en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır. Savunma hakkına ilişkin Kanunun 90 ıncı maddesinde yer alan hükümler uygulanır.
(4) Soruşturmanın sonucunda soruşturmacı tarafından fezleke düzenlenir. Bu fezlekede; inceleme konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. İncelemeye konu olan her husus ayrı ayrı değerlendirilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve uygulanacak disiplin cezası teklif edilir. Varsa belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak fezlekeye eklenir.
(5) İcra Komitesi, yapacağı ilk toplantıda soruşturmacının sunduğu fezleke üzerinde görüşür ve disiplin cezasını karara bağlar. İcra Komitesi, fezlekede önerilen ceza dışında başka disiplin cezalarına hükmetmeye yetkilidir.
(6) Disiplin soruşturmaları hakkında Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Disiplin cezalarına ilişkin kararların tebliği
MADDE 20

(1) Kararların tebliği hakkında Kanunun 92 nci maddesi hükmü uygulanır.
(2) Kararlar Birlik Genel Sekreterliğince tebliğ edilir.

Bildirim hükümleri
MADDE 21

(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgililere yapılması gereken her türlü tebligat yazılı olarak kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, kurye, personel veya noter aracılığıyla ilgilinin Levhada kayıtlı en son adresine yapılır ve ilgili bu adreste bulunmasa dahi tebligat yapılımış sayılır.

İcra Komitesi üyeleri hakkındaki disiplin soruşturmaları
MADDE 22

(1) İcra Komitesi üyeleri hakkında sadece sigorta acenteliği faaliyeti dolayısıyla yapılacak disiplin soruşturmalarının yürütülmesi ve disiplin cezalarının verilmesi Birlik Yüksek Disiplin Kurulunun yetkisindedir.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 23

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 24

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.