Covid 19 Salgınına İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu (2020/4)

Covid 19 Salgınına İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu (2020/4)

Hazine ve Maliye Bakanlığından:     23/3/2020 

COVID 19 Salgınına İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu

(2020/4) 

COVID 19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi ve bu amaçla alınan tedbirler kapsamında topluma sunulan sigortacılık hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesini teminen, meslek kuruluşlarından gelen talepler de göz önünde bulundurularak, aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

Madde 1 – Ekspertiz işlemlerinin uzaktan yapılması 

Levha’ya kayıtlı sigorta eksperlerince yapılacak; çerçevesi, usul ve esasları İcra Komitesi tarafından önerilen ve Bakanlıkça onaylanan uzaktan ekspertize ilişkin şartlar aşağıda yer almaktadır.

Bakanlığımızca aksi belirtilmedikçe geçici süre ile, kamu güvenliğini ilgilendiren veya suistimal şüphesi bulunan ya da niteliği itibariyle mutlak surette fiziki ekspertiz gerektiren hasarlar haricindeki dosyalarda, sigorta eksperlerince, fiili ekspertiz yapılmaksızın, hasar tespiti ya da risk incelemesi işlemi elektronik ortamda doküman, ses, görüntü ve video transferi yöntemiyle yapılabilir. Bu takdirde, fiili ekspertiz yapılmadığı ekspertiz raporunda belirtilir. Fiili ekspertiz yapılması gereken hallerde ise, eldiven, maske, tulum vb. güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir.

Madde 2 – Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvurulara ilişkin işlemler 

22/03/2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2279 no’lu İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkındaki Karar, Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde karara bağlanan uyuşmazlıklar için de uygulanma kabiliyetini haizdir.

İtiraz başvuruları ve derkenar talepleri elektronik ortamda alınabilecek ve talep edilen yazılar elektronik ortamda gönderilebilecektir.

Taraf haklarının korunması amacıyla hakem kararlarının icrası ve tarafların süreye tabi olan itiraz/istinaf haklarını kullanabilmesini teminen hakem kararlarının taraflara tebliği 20/04/2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Buna ilaveten,

– Hak düşürücü süreye ya da zamanaşımına uğrayabilecek başvurular hariç olmak üzere, diğer başvuru taleplerinin 20/04/2020 tarihine kadar ertelenmesi,

– Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında uyuşmazlık süreçlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar (sağlık kurulu raporu temini, ceza soruşturması/kovuşturmasına ilişkin evrakların temini, fiili ekspertiz yapılamaması vb.) dikkate alınarak, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 16 ncı maddesine göre hakemler tarafından talep edilen süre uzatım muvafakatlerine gerek başvuran gerekse de sigorta şirketi vekillerince kolaylık sağlanması, tavsiye edilmektedir.

Madde 3 – Sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanmasına ilişkin tavsiye kararı 

Sigorta poliçelerine ilişkin yapılacak prim ödemelerinde yaşanması muhtemel gecikmelerde sigorta şirketlerince poliçelerin hemen iptal edilmeyip ödemelerin yapılabilmesi için ilave olarak bir ay süre tanınmasının ve bu tavsiyeye tüm sigorta şirketlerinin uymasının sigortacılık hizmetlerinin devamlılığı bakımından faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Madde 4 – Tutanak Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler 

07.11.2017 tarihli ve 2017/18 sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge hükümleri çerçevesinde, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde Tutanak Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler elektronik ortamda yapıldığından, bu değerlendirmeler dijital platformlar vasıtasıyla uzaktan çalışma yöntemleriyle de yapılabilecektir.

Madde 5 – Trafik sigortası poliçelerinin yenilenmesi 

Koronavirüs salgını sebebiyle zorunlu trafik sigortası yaptırılması veya yenilenmesinde yaşanabilecek olası gecikmeler göz önünde bulundurularak, 30.04.2020 tarihine kadar;

– 14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında ilave prim uygulaması yapılmayacak,

– 19.11.2019 tarihli ve 2019/19 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge kapsamında sigortalıların hasarsızlık indirim hakkı kullanımı olumsuz etkilenmeyecektir.

Bu madde kapsamında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi gerekli bilgi işlem altyapısını oluşturacaktır.

Madde 6 – Sağlık sigortasında tazminat talepleri 

Bilindiği üzere sigorta şirketi ile anlaşmalı olmayan sağlık hizmet sunucularında gerçekleşen tedavilerin sağlık sigortası kapsamında tazmini için fatura asıllarının ilgili sigorta şirketine gönderilmesi gerekmektedir.

Tazminat ödemelerine ilişkin bilginin Sigortacılık Kanununun 31/A maddesi gereğince sadece risk değerlendirmesinde kullanılmasını teminen Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve sigorta şirketleri ile paylaşımına onay veren kişilerden fatura asıllarının sigorta şirketine göndermesi istenilmeyecektir. Kısa mesaj, çağrı merkezi veya telefon, elektronik posta, internet, E-Devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortam kullanılarak verilen onaylar, sigorta şirketi tarafından kayıt altına alınmış olması kaydıyla, onay vermiş olarak kabul edilecektir.

Madde 7- Tazminat ödemeleri 

Mevzuatta tazminat ödemeleri için süre verilmiş bulunan sigortalarda, mutlak ve kaçınılmaz biçimde ödemenin yerine getirilemeyeceği hususu yargı nezdinde olay bazında değerlendirilmektedir. Bu çerçevede her sigorta şirketinin kendi durumunu buna göre değerlendirmesi gerekmektedir.

Madde 8 – Sigortacılık E-Başvuru Sistemine şirketler tarafından gönderilen yazılar 

Bilindiği üzere 2017/5 sayılı Sigortacılık E-Başvuru Sistemine İlişkin Genelge’de Sigortacılık E-Başvuru Sistemi (sistem) aracılığıyla ilgili kuruluşlara (sigorta ve emeklilik şirketleri ile sigortacılık kapsamında faaliyette bulunan diğer kurumlar) iletilen başvurulara ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır. Söz konusu Genelge’nin 1 inci maddesi; “Başvuru, sistem üzerinden doğrudan ilgili kuruluşa iletilir. İlgili kuruluşun başvuru sahibine hitaben, imza yetkisine sahip kişi/kişilerin ad-soyad ve unvan bilgilerini içerir imzalı cevap yazısı onbeş gün içinde sisteme yüklenir. Bu cevap yazısı ayrıca Müsteşarlığa gönderilmez.” hükmüne amirdir. Bu doğrultuda, ilgili kuruluşlar sisteme imzalı cevap yazısı yükleyemediği durumlarda (uzaktan çalışma tedbiri vb durumlarda), ilgili kuruluşun antetli kağıdında olmak kaydı ile bir sonraki duyuru tarihine kadar sisteme cevap yazısını imzasız yükleyebilirler.

Madde 9- Aktüerlik Sınavları 

2020 yılında yapılması planlanan Aktüerlik Sınavlarından, Haziran ve Eylül aylarında yapılacak olanlar, Sınav Kurulu’nun tavsiyesi çerçevesinde iptal edilmiştir.

Sektör duyurusu için tıklayınız